விவாதிக்க வேண்டிய 101 தலைப்புகள்

விவாதிக்க வேண்டிய 101 தலைப்புகள் தொடர்பாக சைபுத்தீனுக்கு 06.09.2012 அன்று அனுப்பிய  கடிதங்கள்

http://www.onlinepj.com/PDF/6.9.12.vivatham0001.JPG

http://www.onlinepj.com/PDF/101_thalaippu_1.pdf

http://www.onlinepj.com/PDF/101_thalaippu_2.pdf

http://www.onlinepj.com/PDF/101_thalaippu_3.pdfசைபுத்தீன் ரசாதி 08.09.12 அன்று மேற்கண்ட கடிதங்களுக்கு அளித்த பதில்


http://www.onlinepj.com/PDF/reply_saifudeen.JPGவிவாதிக்க வேண்டிய101 தலைப்புகள்சைபுத்தீனுக்கு 06.09.2012அன்று அனுப்பியகடிதங்கள்

Published on: September 12, 2012, 7:41 PM Views: 3096

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top