உறவினரை திருமணம் செய்தால் குழந்தை ஊன

உறவினரை திருமணம் செய்தால் குழந்தை ஊனமாக பிறக்குமா
 உறவினர்களை திருமணம் முடிப்பதால் குழுநதைகள் ஊனமாக பிறப்பதாக மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். இது இஸ்லாமிய சட்டத்திற்கு முரணாக உள்ளதே?

Play Without Downloading Download To your computer

Audio

Mobile

 

Published on: June 2, 2010, 3:11 AM Views: 1398

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top