கிறித்தவ பாதிரியாருடன் விவாதம்

20/09/1990 அன்று மதுரை ராஜ் மஹால் மண்டபத்தில் நான்கு தலைப்புகளில் கிறித்தவ பாதிரியார் ஜெபமணிக்கும் பீ.ஜே.க்கும் இடையில் விவாதம் நடந்தது. 24 பாகங்கள்

பாகம்-1
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம்-2
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ  
பாகம்-3

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-4
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-5
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-6
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-7
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-8
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-9
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-10
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-11
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-12
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-13
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-14
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-15
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-16
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-17
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-18
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-19
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-20
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-21
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-22
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-23
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-24
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோவிவாதங்கள்கிறிஸ்தவர்கள்ஜெபமணிபி.ஜே.நான்கு தலைப்புகள்

Published on: August 30, 2009, 9:56 PM Views: 31383

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top