அத்தியாயம் : 20

அத்தியாயம் : 20

தா ஹா - அரபு மொழியின் 16 மற்றும் 26வது எழுத்துக்கள்.

மொத்த வசனங்கள் : 135

தா, ஹா எனும் இரண்டு எழுத்துக்கள் இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனமாக இடம் பெறுவதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இவ்வாறு பெயரிட்டுள்ளனர்.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 9:47 PM

அத்தியாயம் : 21

அத்தியாயம் : 21

அல் அன்பியா - நபிமார்கள்

மொத்த வசனங்கள் : 112

மூஸா, ஹாரூன், இப்ராஹீம், லூத், இஸ்ஹாக், யாகூப், நூஹ், தாவூத், ஸுலைமான், அய்யூப், இஸ்மாயீல், இத்ரீஸ், துல்கிஃப்ல், யூனுஸ், ஸகரிய்யா ஆகிய நபிமார்கள் குறித்து பேசப்படுவதால் இந்த அத்தியாயம் நபிமார்கள் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 9:50 PM

அத்தியாயம் : 22

அத்தியாயம் : 22

அல் ஹஜ் - கடமையான ஒரு வணக்கம்

மொத்த வசனங்கள் : 78

இந்த அத்தியாயத்தின் 27 முதல் 37 வரை உள்ள வசனங்களில் ஹஜ் பற்றியும், அதன் ஒழுங்குகள் பற்றியும் கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 9:52 PM

அத்தியாயம் : 23

அத்தியாயம் : 23

அல் முஃமினூன் - நம்பிக்கை கொண்டோர்

மொத்த வசனங்கள் : 118

இந்த அத்தியாயத்தின் 1 முதல் 11 வரை உள்ள வசனங்களில் வெற்றி பெறும் நம்பிக்கையாளர்கள் பற்றி கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 9:55 PM

அத்தியாயம் : 24

அத்தியாயம் : 24

அந்நூர் - அந்த ஒளி

மொத்த வசனங்கள் : 64

இந்த அத்தியாயத்தின் 35வது வசனத்தில் இறைவன் தனது நேர்வழிக்கு ஒளியை உதாரணமாகக் கூறுவதால் அந்நூர் (அந்த ஒளி) என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 9:58 PM

அத்தியாயம் : 25

அத்தியாயம் : 25

அல் ஃபுர்கான் - வேறுபடுத்திக் காட்டுவது

மொத்த வசனங்கள் : 77

திருக்குர்ஆனைப் பற்றி ஃபுர்கான் என்று இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனம் கூறுவதால் இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:00 PM

அத்தியாயம் : 26

அத்தியாயம் : 26

அஷ் ஷுஅரா - கவிஞர்கள்

மொத்த வசனங்கள் : 227

இந்த அத்தியாயத்தின் 221வது முதல் 227வது வசனம் வரை கவிஞர்கள் பின்பற்றத்தக்கவர்கள் அல்லர் எனவும், நல்ல கவிஞர்களும், கெட்ட கவிஞர்களும் உள்ளனர் என்றும் கூறப்படுவதால் கவிஞர்கள் என இந்த அத்தியாயத்துக்குப் பெயரிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:03 PM

அத்தியாயம் : 27

அத்தியாயம் : 27

அந்நம்ல்- எறும்பு

மொத்த வசனங்கள் : 93

இந்த அத்தியாயத்தின் 18, 19 வசனங்களில் எறும்பு பற்றிய ஒரு செய்தி இடம் பெற்றுள்ளதால் இப்பெயரிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:05 PM

அத்தியாயம் : 28

அத்தியாயம் : 28

அல் கஸஸ் - நடந்த செய்திகள்

மொத்த வசனங்கள் : 88

இந்த அத்தியாயத்தின் 25வது வசனத்தில் 'அல் கஸஸ்' என்ற சொல் இடம் பெற்றுள்ளதால் இந்தப் பெயர்.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:07 PM

அத்தியாயம் : 29

அத்தியாயம் : 29

அல் அன்கபூத் - சிலந்தி

மொத்த வசனங்கள் : 69

இந்த அத்தியாயத்தின் 41வது வசனத்தில் தவறான கடவுள் கொள்கை உடையவர்களுக்கு உதாரணமாக சிலந்தி வலை கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:10 PM

அத்தியாயம் : 30

அத்தியாயம் : 30

அர்ரூம் - ரோமப் பேரரசு

மொத்த வசனங்கள் : 60

ரோமாபுரி சாம்ராஜ்யம் தோற்றது பற்றியும், பின்னர் அது மீண்டும் வெற்றி பெறும் என்பது பற்றியும் 2, 3, 4 வசனங்களில் கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு ரோமப்பேரரசு என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:12 PM

அத்தியாயம் : 31

அத்தியாயம் : 31

லுக்மான் - ஒரு நல்ல மனிதரின் பெயர்

மொத்த வசனங்கள் : 34

லுக்மான் என்ற நல்லடியார் தமது மகனுக்குக் கூறும் அறிவுரை 13வது வசனம் முதல் 19வது வசனம் வரை கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:26 PM

அத்தியாயம் : 32

அத்தியாயம் : 32

அஸ்ஸஜ்தா - சிரம் பணிதல்

மொத்த வசனங்கள் : 30

இறைவனுக்காக ஸஜ்தாச் செய்வோர் பற்றியும் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் பரிசுகள் பற்றியும் 15 முதல் 17 வரை உள்ள வசனங்களில் கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:28 PM

அத்தியாயம் : 33

அத்தியாயம் : 33

அல் அஹ்ஸாப் - கூட்டுப் படையினர்

மொத்த வசனங்கள் : 73

பல்வேறு எதிரிகள் கூட்டாகப் படைதிரட்டி தாக்க வந்த நிகழ்ச்சி பற்றியும், அப்போது இறைவன் புறத்திலிருந்து கிடைத்த பேருதவி பற்றியும் 9வது வசனம் முதல் 27வது வசனம் வரை கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:30 PM

அத்தியாயம் : 34

அத்தியாயம் : 34

ஸபா - ஓர் ஊர்

மொத்த வசனங்கள் : 54

ஸபா எனும் ஊரைப் பற்றியும், அவ்வூரில் செழிப்பான வசதிகள் செய்து கொடுத்தது பற்றியும், அவ்வூரார் நன்றி மறந்தபோது செழிப்பை நீக்கியது பற்றியும் 15, 16, 17 ஆகிய வசனங்களில் கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:32 PM

அத்தியாயம் : 35

அத்தியாயம் : 35

ஃபாத்திர் - படைப்பவன்

மொத்த வசனங்கள் : 45

இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் ஃபாத்திர் என்ற சொல் இடம் பெறுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:35 PM

அத்தியாயம் : 36

அத்தியாயம் : 36

யாஸீன் - அரபு மொழியின் 28வது மற்றும் 12வது எழுத்துக்கள்.

மொத்த வசனங்கள் : 83

இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கம் யா, ஸீன் என்ற இரண்டு எழுத்துக்களைக் கொண்டு துவங்குவதால் இவ்வாறு பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:37 PM

அத்தியாயம் : 37

அத்தியாயம் : 37

அஸ் ஸாஃப்பாத் - அணி வகுப்போர்

மொத்த வசனங்கள் : 182

இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் அஸ் ஸாஃப்பாத் என்ற சொல் இடம் பெறுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 8, 2009, 10:40 PM

அத்தியாயம் : 38

அத்தியாயம் : 38

ஸாத் - அரபு மொழியின் 14வது எழுத்து

மொத்த வசனங்கள் : 88

இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் ஸாத் என்ற எழுத்து இடம் பெற்றுள்ளதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து படிக்க July 9, 2009, 3:04 PM

அத்தியாயம் : 39

அத்தியாயம் : 39

அஸ்ஸுமர் - கூட்டங்கள்

மொத்த வசனங்கள் : 75

நல்லோர் சொர்க்கத்துக்கும், தீயோர் நரகத்துக்கும் கூட்டம் கூட்டமாக ஓட்டிச் செல்லப்படுவார்கள் என்று 71, 73 ஆகிய வசனங்கள் கூறுவதால் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து படிக்க July 9, 2009, 3:06 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top