திருக்குர்ஆன் தமிழ் ஓசை 11 வது பதிப்பு

திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தின் 11 வது பதிப்பு ஆடியோ வடிவில்:

1.அல் ஃபாதிஹா

Download Mp3

2.அல் பகரா

Download Mp3

3.ஆல இம்ரான்

Download Mp3

4.அந்நிசா

Download Mp3

5.அல்மாயிதா

Download Mp3

6.அல் அன்ஆம்

Download Mp3

7.அல் அஃராஃப்

Download Mp3

8.அல் அன்ஃபால்

Download Mp3

9.அத்தவ்பா

Download Mp3

10.யூனுஸ்

Download Mp3

11.ஹூது

Download Mp3

12.யூஸுஃப்

Download Mp3

13.அர்ரஃது

Download Mp3

14.இப்ராஹீம்

Download Mp3

15.அல் ஹிஜ்ர்

Download Mp3

16.அந்நஹ்ல்

Download Mp3

17.பனூ இஸ்ராயீல்

Download Mp3

18.அல்கஹ்ஃப்

Download Mp3

19.மர்யம்

Download Mp3

20.தாஹா

Download Mp3

21.அல் அன்பியா

Download Mp3

22.அல் ஹஜ்

Download Mp3

23.அல் முஃமினூன்

Download Mp3

24.அந்நூர்

Download Mp3

25.அல் ஃபுர்கான்

Download Mp3

26.அஷ் ஷுஅரா

Download Mp3

27.அந்நம்ல்

Download Mp3

28.அல் கஸஸ்

Download Mp3

29.அல் அன்கபூத்

Download Mp3

30.அர்ரூம்

Download Mp3

31.லுக்மான்

Download Mp3

32.அஸ்ஸஜ்தா

Download Mp3

33.அல் அஹ்ஸாப்

Download Mp3

34.ஸபா

Download Mp3

35.ஃபாத்திர்

Download Mp3

36.யாஸீன்

Download Mp3

37.அஸ் ஸாஃப்பாத்

Download Mp3

38.ஸாத்

Download Mp3

39.அஸ்ஸுமர்

Download Mp3

40.அல் முஃமின்

Download Mp3

41.ஃபுஸ்ஸிலத்

Download Mp3

42.அஷ்ஷூரா

Download Mp3

43.அஸ்ஸுக்ருஃப்

Download Mp3

44.அத்துகான்

Download Mp3

45.அல் ஜாஸியா

Download Mp3

46.அல் அஹ்காஃப்

Download Mp3

47.முஹம்மத்

Download Mp3

48.அல்ஃபத்ஹ்

Download Mp3

49.அல் ஹுஜ்ராத்

Download Mp3

50.காஃப்

Download Mp3

51.அத்தாரியாத்

Download Mp3

52.அத்தூர்

Download Mp3

53.அந்நஜ்மு

Download Mp3

54.அல் கமர்

Download Mp3

55.அர்ரஹ்மான்

Download Mp3

56.அல் வாகிஆ

Download Mp3

57.அல் ஹதீத்

Download Mp3

58.அல் முஜாதலா

Download Mp3

59.அல் ஹஷ்ர்

Download Mp3

60.அல் மும்தஹினா

Download Mp3

61.அஸ்ஸஃப்

Download Mp3

62.அல் ஜும்ஆ

Download Mp3

63.அல் முனாஃபிகூன்

Download Mp3

64.அத்தகாபுன்

Download Mp3

65.அத்தலாக்

Download Mp3

66.அத்தஹ்ரீம்

Download Mp3

67.அல் முல்க்

Download Mp3

68.அல் கலம்

Download Mp3

69.அல் ஹாக்கா

Download Mp3

70.அல் மஆரிஜ்

Download Mp3

71.நூஹ்

Download Mp3

72.அல் ஜின்

Download Mp3

73.அல்முஸ்ஸம்மில்

Download Mp3

74.அல்முத்தஸிர்

Download Mp3

75.அல்கியாமா

Download Mp3

76.அத்தஹ்ர்

Download Mp3

77.அல்முர்ஸலாத்

Download Mp3

78.அந்நபா

Download Mp3

79.அந்நாஸிஆத்

Download Mp3

80.அபஸ

Download Mp3

.

81.அத்தக்வீர்

Download Mp3

82.அல்இன்ஃபிதார்

Download Mp3

83.அல்முதஃப்பிபீன்

Download Mp3

84.அல்இன்ஷிகாக்

Download Mp3

85.அல்புரூஜ்

Download Mp3

86.அத்தாரிக்

Download Mp3

87.அல்அஃலா

Download Mp3

88.அல்காஷியா

Download Mp3

89.அல்ஃபஜ்ரு

Download Mp3

90.அல்பலது

Download Mp3

91.அஷ்ஷம்ஸ்

Download Mp3

92.அல்லைல்

Download Mp3

93.அல்லுஹா

Download Mp3

94.அஷ்ஷரஹ் (அல் இன்ஷிராஹ்)

Download Mp3

95.அத்தீன்

Download Mp3

96.அல் அலக்

Download Mp3

97.அல்கத்ர்

Download Mp3

98.அல்பய்யினா

Download Mp3

99.அஸ்ஸில்ஸால்

Download Mp3

100.அல் ஆதியாத்

Download Mp3

101.அல் காரிஆ

Download Mp3

102.அத்தகாஸுர்

Download Mp3

103.அல் அஸ்ர்

Download Mp3

104.அல் ஹுமஸா

Download Mp3

105.அல் ஃபீல்

Download Mp3

106.குரைஷ்

Download Mp3

107.அல் மாவூன்

Download Mp3

108.அல் கவ்ஸர்

Download Mp3

109.அல் காஃபிரூன்

Download Mp3

110.அந்நஸ்ர்

Download Mp3

111.தப்பத்

Download Mp3

112.இஃக்லாஸ்

Download Mp3

113.அல் ஃபலக்

Download Mp3

114.அந்நாஸ்

Download Mp3

March 5, 2015, 5:43 PM

495 சூனியத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியாது

495 சூனியத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியாது

சூனியத்தின் மூலம் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் என்று வாதிப்பவர்கள் இவ்வசனத்தை (2:102) தமக்குரிய மிகப்பெரிய ஆதாரமாக எடுத்துக் காட்டுகின்றனர். சூனியத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் என்று இவ்வசனம் சொல்வதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

தொடர்ந்து படிக்க April 2, 2014, 2:13 PM

158. அநியாயக்காரர்கள் மட்டும் தான் அழிக்கப்படுவார்களா?

158. அநியாயக்காரர்கள் மட்டும் தான் அழிக்கப்படுவார்களா?

இந்த வசனங்களில் (6:47, 46:35) அல்லாஹ்வின் தண்டனை வரும்போது அநியாயக்காரர்களைத் தவிர மற்றவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்களா? என்று கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படிக்க March 23, 2014, 6:43 PM

494.மாதவிடாய் பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாமா?

494.மாதவிடாய் பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாமா?

பள்ளிவாசல்கள் மிகவும் புனிதம் வாய்ந்த இடங்களாகும். பள்ளிவாசல்களில் எத்தகைய ஒழுங்குகளைப் பேணி நடக்க வேண்டும் என்று திருக்குர்ஆனும், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் போதனைகளும் தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளன. பள்ளிவாசல் அல்லாத இடங்களில் நாம் நடந்து கொள்வதைப் போன்று பள்ளிவாசல்களில் நடந்து கொள்வது கூடாது.

தொடர்ந்து படிக்க March 21, 2014, 1:45 PM

விளக்கங்களின் தொகுப்பு

விளக்கங்களின்தொகுப்பு

விளக்கங்கள்

1. மறுமை நாள் 

2. பொருள் செய்ய முடியாத எழுத்துக்கள்! 

3. மறைவானவற்றை நம்புதல்

4. முன்னர் அருளப்பட்டது

5. மனித ஷைத்தான்கள்

6. அல்லாஹ் இயலாதவனா?

7. திருக்குர்ஆனின் அறைகூவல் 

8. சொர்க்கத்தில் பெண்களுக்குத் துணைகள் உண்டா

9. திருக்குர்ஆன் வழிகெடுக்காது!

10. இறைவன் தூயவன் என்பதன் பொருள்

11. மனிதருக்கு ஸஜ்தா செய்யலாமா?

12. ஆதம் நபி வசித்த சொர்க்கம் எது?

13. தடுக்கப்பட்ட மரம் எது? 

14. ஆதம் மன்னிப்புக் கேட்டது எப்படி? 

15. அனைவரும் வெளியேறுங்கள் என்று கூறியது ஏன்?

16. சிறப்பித்துக் கூறப்படும் இஸ்ரவேலர்கள்

17. பரிந்துரை பயன் தருமா?

18. நீண்ட காலம் வேதமில்லாமல் மூஸா நபி

19. ஸாமிரி அற்புதம் செய்தது எப்படி?

20. தற்கொலை செய்யக் கட்டளையா?

21. இவ்வுலகில் இறைவனைக் காண முடியுமா?

22. தூர் மலை உயர்த்தப்பட்டதா?

23. குரங்குகளாக மாற்றப்பட்டது ஏன்?

24. கொலையாளியைக் கண்டறிய மாட்டை அறுத்தல்

25. முஹம்மது நபியைப் பற்றிய முன்னறிவிப்பு

26. பொருத்தமில்லாத வசன எண்கள்

27. அனைத்து கிறித்தவர்களும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்களா?

28. சூனியம் பற்றி யூதர்களின் புரட்டு வாதங்கள்

29. இரட்டை அர்த்தத்தில் நபியை அழைத்த நயவஞ்சகர்கள் 

30. சில வசனங்கள் மாற்றப்பட்டது ஏன்?

31. மூஸா நபியிடம் கேட்கப்பட்ட குதர்க்கமான கேள்விகள்

32. பள்ளிவாசல்களை விட்டுத் தடுக்கக் கூடாது

33. அந்த ஆலயம் என்பது எது?

34. பாதுகாக்கப்பட்ட புனிதத்தலம்

35. மகாமு இப்ராஹீம் என்பது என்ன? 

36.நபிகள் நாயகத்தின் நான்கு பணிகள்

37.நபிமார்களிடையே பாகுபாடு காட்டக் கூடாது

38. அல்லாஹ் தீட்டும் வர்ணம்

39. நபிவழியின் அவசியத்தை உணர்த்தும் கிப்லா மாற்றம்

40. கிப்லா குறித்து இரு வேறு விமர்சனங்கள்

41. இறந்த பின்னர் உயிருடன் இருக்கிறார்களா?

42. தடை செய்யப்பட்ட உணவுகள்

43. இஸ்லாமியக் குற்றவியல் சட்டங்கள்

44. பிறையைத் தீர்மானிப்பதில் கருத்து வேறுபாடு சரியா?

45. மரண சாசனத்தை மாற்றிய வாரிசுரிமைச் சட்டம்

46. மனிதனை அல்லாஹ்வின் கலீஃபா என்று கூறலாமா?

47. நோன்பை விடுவதற்குப் பரிகாரம்

48. மாதவிடாயின்போது தவிர்க்க வேண்டியவை

49. இறைவனுக்கு இடைத்தரகர் இல்லை

50. நபிவழியின் அவசியத்தை உணர்த்தும் நோன்பின் சட்டம்

51. பிறைகள் என்று பன்மையாகக் கூறுவது ஏன்?

52. அரபுகளின் மூடநம்பிக்கை

53. பிற மதத்தவர்களை இஸ்லாம் கொல்லச் சொல்கிறதா?

54. மதம் மாற்றப் போர் செய்யக்கூடாது

55. புனித மாதங்கள் எவை?

56. ஹஜ்ஜின் மூன்று வகை

57. ஹஜ்ஜின் மாதங்கள்

58. ஹஜ்ஜின் போது வியாபாரம்

59. தீண்டாமையைத் தகர்க்கும் இஸ்லாம்

60. இரண்டு நாட்களில் புறப்படுதல் என்பதன் பொருள்

61. அல்லாஹ் வருவான் என்பதன் பொருள் என்ன?

62. செலவிடும் முறை

63. மனைவியர் விளைநிலங்கள்

64. நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய சத்தியங்கள்

65. மனைவிக்கு எதிராகச் சத்தியம் செய்தல்

66. விவாகரத்து (தலாக்) சட்டம் நியாயமானதா?

67. வேதத்துடன் ஞானமும் வழங்கப்பட்ட நபிகள் நாயகம்

68. சக்திக்கேற்ற சட்டங்கள்

69. பெண்களுக்கு இத்தா ஏன்?

70. மஹரை விட்டுக் கொடுத்தல் நல்லது

71. நடுத் தொழுகை எது?

72. அச்சமற்ற நிலையில் தொழுவது எப்படி?

73. கடனைத் தள்ளுபடி செய்தல்

74. விவாக ரத்துக்குப் பின் ஜீவனாம்சம் உண்டா?

75. அழகிய கடன் என்றால் என்ன?

76. ஆட்சி இல்லாமல் போர் இல்லை

77. அலங்காரப் பெட்டியும் புனிதத் தன்மையும்

78. விரும்பும் பொருட்களைத் தர்மம் செய்துவிட வேண்டுமா?

79. இறந்தவருக்கு ஆற்றல் உள்ளதா?

80. மட்டமான பொருளைப் பிறருக்குக் கொடுக்கலாமா?

81. நேர்வழியில் செலுத்துபவன் இறைவனின் கையில்!

82. மார்க்கப் பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்கு ஊதியம்

83. பைத்தியத்திற்கு ஷைத்தான் காரணமா?

84. சிறிய வட்டிக்கு அனுமதி உண்டா? 

85. சாட்சியத்தில் ஆண், பெண் வேற்றுமை ஏன்? 

86. இரு பொருள் தரும் வார்த்தைகள்

87. பலவீனமான நிலையில் இருந்தும் பத்ர் வெற்றி

88. ஆண்கள் தங்க நகைகள் அணியலாமா?

89. பிற மதத்தவர்களை நண்பர்களாக்கக் கூடாதா?

90. ஈஸா நபி அல்லாஹ்வின் வார்த்தை என்பதன் பொருள்!

91. முஸ்லிமல்லாதவர்களை ஏன் திருமணம் செய்யக் கூடாது?

92. மஸீஹ் என்பது அரபுச்சொல்லா?

93. ஈஸா நபி உயிருடன் உயர்த்தப்பட்டார்களா?

94. முபாஹலா எனும் சத்தியப் பிரமாணம்!

95. நபிமார்களிடம் எடுத்த உறுதிமொழி

96. அனைத்தும் அல்லாஹ்வைப் பணிகின்றனவா?

97. தவ்ராத்தில் யூதர்களின் கைவரிசை!

98. ஒற்றுமை எனும் கயிறு உண்டா?

99. இஸ்ரவேலருக்கு விதிக்கப்பட்ட வறுமை

100. அதிகாரத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கும் பங்கு இல்லை!

101. சென்றுவிட்ட தூதர்களில் ஈஸா நபி ஒருவரா?

102. சிறு கவலை தீர பெருங்கவலை

103. இரண்டறக் கலந்த நயவஞ்சகர்கள்

104. இறைவன் அறிவித்துக் கொடுத்த மறைவானவை

105. வேதத்துடன் ஏடுகளும் வழங்கப்பட்ட இறைத்தூதர்கள்

106. பலதாரமணம் நியாயம் தானா?

107. அடிமைப் பெண்களுடன் இல்லறம் நடத்த இஸ்லாம் அனுமதித்து ஏன்?

108. மஹர் (மணக்கொடை)

109. வாரிசுரிமையில் ஆண் பெண் வேறுபாடு

110. மாற்றப்பட்ட கலாலா சட்டம்

111. பாதிப்பு ஏற்படாத பங்கீடு

112. விபச்சாரக் குற்றச்சாட்டுக்கு நான்கு சாட்சிகள்

113. மாற்றப்பட்ட விபச்சாரத் தண்டனை

114. மணமுடிக்கத் தகாதவர்களை மணமுடித்திருந்தால்..?

115. விபச்சாரத்திற்கான தண்டனை

116. படிப்படியாக ஒழிக்கப்பட்ட போதைப் பழக்கம்

117. தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் தயம்மும்

118. முஸ்லிம்களின் வெற்றி பற்றி முன்னறிவிப்பு

119. தோல்களில்தான் வேதனை உணரும் நரம்புகள் உள்ளன

120. தலைவர்களுக்குக் கட்டுப்படுதல்

121. நபிகள் நாயகத்திடம் மன்னிப்பை வேண்டலாமா?

122. கனவுகளின் பலன்களை அறிய முடியுமா?

123. முரண்பாடில்லாத திருக்குர்ஆன்

124. வதந்தி பரப்பக் கூடாது

125. பயணத்தில் தொழுகையைச் சுருக்குதல்

126. போர்க்களத் தொழுகை

127. அச்சமற்ற நிலையில் தொழும் முறை

128. குர்ஆன் அல்லாத மற்றொரு வஹீ

129. பெண்கள் பற்றி மார்க்கத் தீர்ப்பு

130. ஸகாத் கட்டாயக் கடமை

131. ஒரு வசனத்திற்கு விளக்கமாக மற்றொரு வசனம்

132. அல்லாஹ்வுக்கும் தூதர்களுக்குமிடையே வேற்றுமை

133. ஈஸா நபி சிலுவையில் அறையப்பட்டாரா?

134. ஈஸா மரணிப்பதற்கு முன் அனைவரும் அவரை ஏற்பார்கள்

135. பலிபீடங்களில் அறுக்கப்பட்டவைகளை உண்ணலாமா?

136. திருவுளச் சீட்டு கூடுமா?

137. வேதம் கொடுக்கப்பட்டோரின் உணவு

138. வேதம் கொடுக்கப்பட்ட பெண்ணை மணப்பது

139. பொருள் திரட்டுதல் பாவகாரியம் அல்ல!

140. தூதர் அருள்புரிய முடியுமா?

141. வஸீலா என்பது என்ன?

142. பிரமிக்க வைத்த திருக்குர்ஆன்

143. பாதுகாக்கப்படும் திருக்குர்ஆன்

144. அன்னியப் பொருளை ஏற்றுக் கொள்ளும் கருவறை

145. யாராலும் கொல்ல முடியாத தலைவர்

146. சனிக்கிழமை மீன்பிடிக்கத் தடை ஏன்?

147. கிறித்தவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு நெருக்கமானவர்களா? 

148. அறிவுக்குப் பொருந்தாத நேர்ச்சைகள்

149. திருப்பித் தரும் வானம்

150. மார்க்க அறிஞர்களிடம் கேள்வி கேட்கலாமா?

151. ஈஸா நபி உயர்த்தப்பட்டதை உறுதி செய்யும் மறுமை விசாரணை!

152. திருக்குர்ஆன் எழுத்து வடிவில் அருளப்படவில்லை

153. வானவர்களை அனுப்புதல் என்பதன் பொருள்

154. வானவரை நபியாக அனுப்பாதது ஏன்?

155. எழுதமுடியாத அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகள் 

156. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு இருமடங்கு வேதனையா?

157. பாதுகாக்கப்பட்ட ஏடு என்றால் என்ன?

158. அநியாயக்காரர்கள் மட்டும்தான் அழிக்கப்படுவார்களா?

159. ஸலாம் கூறும் முறை

160. மனிதனைப் பாதுகாக்கும் வானவர்கள்

161. வானவர்களிலும் தூதர்கள்!

162. மார்க்கத்தைப் பரப்ப பொய் சொல்லலாமா?

163. மக்கா வெற்றி பற்றிய முன்னறிவிப்பு

164. இறைத்தூதர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் என்ன?

165. உயிர்களைக் கைப்பற்றும் வானவர்கள்

166. கப்ரு எனும் மண்ணறை வாழ்க்கை!

167. தங்குமிடமும், ஒப்படைக்கப்படும் இடமும்

168. குருடரும், நபிகள்நாயகத்தின் புறக்கணிப்பும்

169. குர்ஆனின் உயர்ந்த நடை

170. பிறமதத்தவர்களின் கடவுள்களை ஏசக்கூடாது!

171. உயிரினங்களை அறுத்து உண்பது நியாயமா?

172. விண்வெளிப் பயணத்தில் சுருங்கும் இதயம்

173. நிரந்தர நரகத்திலிருந்து விதிவிலக்கு

174. பாலுணர்வை ஏற்படுத்தும் மரம்

175. பூமியில் தான் மனிதர்கள் வாழ முடியும்

176. வழிபாட்டின் போது ஆடைக் குறைப்பு

177. வானத்தில் வாசல்கள் யாருக்குத் திறக்காது?

178. சொர்க்கத்தில் நுழையும் அஃராப்வாசிகள்

179. எத்தனை நாட்களில் உலகம் படைக்கப்பட்டது?

180. இரகசியமாகவும், பணிவாகவும் பிரார்த்தனை செய்தல்

181. ஒடுக்கப்பட்டோருக்காகப் பாடுபடுதல்

182. சமமாக அறிவித்தல்

183. ஜின்களின் ஆற்றல்

184. வேதம் அருளப்படும் முன் மூஸா நபியின் பிரச்சாரம்

185. நயவஞ்சகர்கள் வெளியேற்றப்படுவது குறித்த முன்னறிவிப்பு

186. தூய்மையற்றவைகளைத் தடுக்கும் அதிகாரம்

187. இறுதி நபி முஹம்மது (ஸல்)

188. தீமையைத் தடுக்காதிருப்பதும் குற்றமே!

189. ஆதமுடைய மக்களின் முதுகுகளிலிருந்து

190. அல்லாஹ்வின் பெயரைத் திரித்தல்

191. ஆதம் நபி இணைகற்பித்தாரா?

192. உரத்த சப்தமின்றி திக்ரு செய்தல்

193. அத்வைதத்தின் அறியாமை

194. அல்லாஹ் அறிந்திருந்தால் என்பதன் பொருள்

195. போர்வெற்றிப் பொருட்களில் ஏழைகளுக்கும் பங்குண்டு

196. திட்டமிடாமல் நடந்த பத்ருப்போர்

197. ராணுவ பலத்தைப் பெருக்குவது அரசின் கடமை

198. பலவீனமான அரசுகள் மீது போர் கடமையில்லை

199. எதிரிகளை முழுமையாக முறியடித்தல்

200. பிறமதத்தவர் கஅபாவுக்கு வரத்தடை ஏன்?

201. பிற மதத்தினருக்கு ஜிஸ்யா வரி ஏன்?

202. மாதங்கள் பன்னிரண்டு தான்

203. படைபலம் குறைவாக இருந்தால் போர் கடமையா?

204. உள்ளங்கள் ஈர்க்கப்படுவதற்கு ஸகாத்

205. அல்லாஹ்வின் பாதையில் ஸகாத்

206. நாடோடிகளுக்கும் ஸகாத்

207. இனப் பெருக்கத்தில் பெண்களின் பங்கு

208. விரல் நுனிகளையும் சீராக்குதல்

209. கொலைக்குரிய இழப்பீட்டின் அளவு

210. தீர்ப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட மூவர்

211. அனைவரும் கல்வி கற்க வேண்டுமா?

212. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தூயவாழ்க்கை

213. மகான்களின் பரிந்துரையை வேண்டலாமா?

214. ஒரு சமுதாயத்திற்கு ஒருதூதர்

215. இறைநேசர்களுக்கு அச்சமில்லை

216. எதிர்எதிராக வீடுகளை அமைத்தல்

217. பாதுகாக்கப்பட்ட ஃபிர்அவ்னின் உடல்

218. நபிகள் நாயகத்துக்கே சந்தேகமா?

219. யூனுஸ் நபி சமுதாயத்தின் சிறப்பு

220. வேதத்தை மறக்காத நபிகள் நாயகம்

221. தண்ணீர் பொங்கிய போது...

222. ஜூதி மலை மீது அமர்ந்த கப்பல்

223. பலியிட அழைத்துச் செல்லப்பட்டவர் யார்?

224. அருள் பெற்ற இப்ராஹீமின் குடும்பத்தார்

225. வானங்களும், பூமியும் நிலையாக இருக்குமா?

226. ஐவேளைத் தொழுகைக்கு குர்ஆனில் ஆதாரம் உண்டா?

227. திருக்குர்ஆன் அரபு மொழியில் இருப்பது ஏன்?

228. யூஸுஃபின் சகோதரர்கள்

229. யூஸுஃப்நபி மனதால் நாடியது குற்றமா?

230. ஷைத்தான் யாரை மறக்கச் செய்தான்?

231. விந்து எங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது? 

232. துரோகம் செய்யவில்லை' என்று கூறியது யார்?

233. பதவியைக் கேட்டுப் பெறலாமா?

234. மனிதச் சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்படலாமா?

235. ஒரே வாசல் வழியாக நுழையாதீர்கள் என்று யஃகூப் நபி கூறியது ஏன்?

236. காரியம் சாதிக்க தந்திரம் செய்யலாமா?

237. முஸ்லிமல்லாத ஆட்சியாளர்களுக்குக் கட்டுப்படுதல்

238. பலிபீடங்களை நோக்கி என்பதன் பொருள்

239. பெண்களில் நபிமார்கள் இல்லாதது ஏன்?

240. வானத்திற்கும் தூண்கள் உண்டு

241. ஓடிக் கொண்டேயிருக்கும் சூரியன்

242. அனைத்திலும் ஜோடி உண்டு

243. ஓரங்களில் குறையும் பூமி

244. சமுதாயத்தின் மொழியே தூதரின் மொழி

245. ஏற்கப்படாத இப்ராஹீம் நபியின் பிரார்த்தனை

246. மக்கா செழிப்படையும் என்ற முன்னறிவிப்பு

247. இப்ராஹீம் நபி, பெற்றோருக்குப் பாவமன்னிப்புத் தேடியது ஏன்?

248. பூமிக்கு முளைகளாக மலைகள்

249. கெண்டைக்கால் திறக்கப்பட்டு' என்பதன் பொருள்

250. முதல் அத்தியாயத்தின் சிறப்பு

251. பணிவாக நடக்கக் கட்டளை

252. சந்தேகமில்லாத மரணம்

253. நவீன வாகனங்கள் பற்றிய முன்னறிவிப்பு

254. பிறரது சுமையை சுமக்க முடியுமா?

255. குர்ஆனை விளங்குவது எப்படி?

256. குர்ஆனை விளக்குவதே நபிகள் நாயகத்தின் பணி

257. பால் எவ்வாறு உற்பத்தியாகிறது?

258. குர்ஆன் அல்லாத மற்றொரு வஹீ

259. தேனீக்களும்,  தேனும்

260. அந்தரத்தில் நிற்கும் பறவைகள்

261. நிர்பந்த நிலையில் வாயளவில் மறுத்தல்

262. ஒரு வசனத்திற்கு விளக்கமாக மற்றொரு வசனம்

263. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் விண்வெளிப் பயணம்

264. இஸ்ரவேலர்களைப் பற்றிய வாக்குறுதி

265. ஒருவரது சுமையை மற்றவர் சுமக்க முடியாது

266. பூமியின் ஆழத்திற்குச் செல்ல முடியாது

267. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குக் காட்டிய காட்சி என்ன?

268. எதிரிகள் அழிக்கப்படுவது பற்றிய முன்னறிவிப்பு

269. அவ்லியாக்களும் அற்புதங்களும்

270. சப்தமிட்டும், சப்தமில்லாமலும் ஓதித்தொழுதல்

271. சாவுக்கடல் சாசனச் சுருள்கள்

272. இறைவன் அனுமதித்ததை தடை செய்யக் கூடாது

273. மெஞ்ஞானமும் அஞ்ஞானமும்

274. பூமி உருண்டை என்பதை உணர்த்தும் பயணம்

275. முஹம்மது நபியையும் நம்ப வேண்டும்

276. நபியாவதற்கு வயது வரம்பு இல்லை

277. மவுன விரதம் உண்டா?

278. உயிருடன்  உள்ள ஈஸா நபி யாருக்கு ஜகாத் கொடுப்பார்?

279. ஜிப்ரீலின் கூற்று குர்ஆனில் இடம் பெற்றது எப்படி?

280. நரகத்தைக் கடந்தே சொர்க்கம் செல்ல முடியும்

281. முஹம்மது நபி உலகத்தூதர்

282. நபிகள் நாயகத்தைப் பற்றிய முன்னறிவிப்பு

283. முன்னோரைக் காட்டி பிரச்சாரத்தை முடக்குதல்

284. புவி ஈர்ப்புவிசை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

285. சூனியம் ஒரு தந்திரமே!

286. இரகசியம் பேசுவதைத் தடுக்கும் வசனம் எங்கே?

287. குர்ஆன் கூறும் பெருவெடிப்புக் கொள்கை

288. வானம் பாதுகாக்கப்பட்ட முகடு

289. விதியை நம்புதல் மூட நம்பிக்கையா?

290. அனைவருக்கும் உரிமையான கஅபா

291. தூய்மை இல்லாமல் குர்ஆனைத் தொடலாமா?

292. இறைவனுக்காகப் பலியிடப்படுபவை ஏழைகளுக்கே!

293. இஸ்லாம் கூறும் சார்பியல் கோட்பாடு

294. ஷைத்தான் போடும் குழப்பம்' என்பதன் பொருள்

295. முதல் மார்க்கம் இஸ்லாம்

296. கருவளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகள்

297. நிலத்தடி நீர் எங்கிருந்து வருகின்றது?

298. இறந்தவரின் ஆவி இவ்வுலகிற்கு வர முடியாது

299. மக்கள் முன்னிலையில் தண்டனை

300. பெண்களுக்கு ஹிஜாப் ஏன்?

301. அடிமைகளுக்கு விடுதலைப் பத்திரம்

302. இறை ஒளிக்கு உவமை இல்லை

303. பல இருள்கள்

304. விண்வெளிப் பயணம் சாத்தியமே!

305. கடல்களுக்கு இடையே திரை

306. எதிரிகளின் தோல்வி பற்றி முன்னறிவிப்பு

307. வானுலகம் செல்ல ஷைத்தான்களுக்குத் தடை

308. இறுதிக் காலத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் உயிரினம்

309. மஹராக எட்டு ஆண்டு உழைப்பு

310. பாலைவனத்தில் கனிகள் கிடைக்கும் என்ற முன்னறிவிப்பு

311. மக்காவெற்றி பற்றி முன்னறிவிப்பு 

312. எழுதப்படிக்கத் தெரியாத முஹம்மது நபி

313. ரோமப் பேரரசின் வெற்றி பற்றிய முன்னறிவிப்பு

314. பால்குடிப் பருவம் எதுவரை?

315. மிஃராஜ் என்ற விண்வெளிப் பயணம்

316. மனைவியரைத் தாயுடன் ஒப்பிடுதல்

317. தத்துப் பிள்ளைகள்

318. அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அழகிய முன்மாதிரி

319. வளர்ப்பும கனின் மனைவி

320. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தைகள்?

321. ஷிஃரா என்பதன் பொருள்

322. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் மனைவியரை மணக்கக் கூடாது

323. வானத்திலும் பாதைகள் உண்டு

324. ஸலவாத் என்றால் என்ன?

325. குர்ஆன் கூறும் காற்றின் வேகம்

326. சிலைகளுக்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதி உண்டா?

327. ஜின்களுக்கு மறைவானவை தெரியாது

328. விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் இடையே ஈர்ப்புவிசை

329. ஒரு சமுதாயத்திற்கு மூன்று தூதர்கள்

330. தியாகிகளுக்கு உடனே சொர்க்கம்

331. மனிதர்களால் குறையும் பூமி

332. கப்ர் வேதனை உண்டா?

333. மனிதன் வளர்வதும் தேய்வதும்

334. பைஅத் என்றால் என்ன?

335. பூமி உருண்டையானது

336. தீமையில் பங்கெடுக்காதிருக்கப் பொய் சொல்லுதல்

337. தாவூத் நபி செய்த தவறு

338. சிம்மாசனத்தில் போடப்பட்ட முண்டம்!

339. அய்யூப் நபி வரலாற்றில் கட்டுக்கதை

340. நாற்பது வயதுக்கு முன் சட்டதிட்டம் இல்லையா?

341. பாக்கியம் நிறைந்த இரவு

342. இறுதிக் காலத்தில் ஈஸாநபி வருவார்

343. முன்சென்ற தூதர்களிடம் கேட்க முடியுமா?

344. பிறக்கும் போதே நபியா?

345. இறைவன் உண்டு என்பதற்கு ஆதாரம்

346. கியாமத் நாளில் மூர்ச்சையாவதிலிருந்து விதி விலக்கு

347. இரண்டு மரணம் இரண்டு வாழ்வு என்பதன் பொருள்

348. தூதர்களின் வருகைக்கு முற்றுப்புள்ளி

349. காலையிலும், மாலையிலும் ஃபிர்அவ்னுக்குத் தண்டனை!

350. வஹீ மூன்று வகைப்படும்

351. குர்ஆனில் தவறு இல்லை

352. தூதர்களுக்கு இரண்டு செய்திகள்!

353. பெருவெடிப்புக்குப் பின் புகைமூட்டம்

354. குர்ஆன் 19 என்ற கணிதக் கட்டமைப்பில் உள்ளதா?

355. அணுகுண்டு பற்றிய முன்னறிவிப்பு

356. அபூலஹபின் அழிவு

357. சூனியத்தை நம்புதல் இணைகற்பித்தல்

358. பத்ருப் போர் வெற்றி குறித்த முன்னறிவிப்பு

359. யார் மீது போர் கடமை?

360. கர்ப்பிணிப் பெண்களின் இத்தா 

361. நாளின் துவக்கம் எது? 

362. மிஃராஜ் பற்றி குர்ஆன்

363. பெண்களைத் தொட்டால் உளூ நீங்குமா?

364. களங்கம் சுமத்தியவர்களுக்கும் கருணை!

365. கருவுற்ற சினை முட்டை 

366. மலட்டுக் காற்று 

367. அச்சம் தீர வழி

368. மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறக்கவில்லை

369. களாத் தொழுகை

370. நரகின் எரி பொருட்கள்

371. மூக்கின் மேல் அடையாளம்

372. மறைவான விஷயம் நூஹ் நபிக்குத் தெரிந்ததா?

373. பெயர் சூட்டச் சடங்குகள் இல்லை

374. துல்கர்னைன் நபியா?

375. மூஸா நபி செய்த கொலை

376. பிறர் வீடுகளில் சாப்பிடுதல்

377. பிரச்சாரத்திற்குக் கூலி

378. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) பல திருமணம் செய்தது ஏன்?

379. இறைவனல்லாதவர்கள் மீது சத்தியம் செய்யலாமா?

380. மேலான கூட்டத்தாரின் விவாதம் என்ன?

381. பீடை நாள் இஸ்லாத்தில் உண்டா? 

382. தவறான கொள்கையுடையோரிடம் கடுமை காட்டுதல்

383. நேர்ச்சை செய்த பிராணிகளைப் பயன்படுத்துதல்

384. கடைசி நேரத்தில் நம்பிக்கை கொள்ளுதல்

385. உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை

386. விவாகரத்துக்கு இரண்டு சாட்சிகள்

387. பத்து இரவுகள் எது?

388. கவ்ஸர் என்றால் என்ன?

389. நாடோடிகளான மூஸா நபியின் சமுதாயம்

390. பார்வையற்றவர்கள்  குருடர்களாக எழுப்பப்படு வார்களா?

391. நபிமார்களின் சொத்துக்களுக்கு வாரிசு கிடையாது

392. பாவம் செய்யாதவர்களை இறைவன் அழித்தானா?

393. அனாதைகளுக்கு நீதியும் பலதாரமணமும்

394. மூஸா நபியின் மீது சுமத்தப்பட்ட பழி என்ன?

395. ஹாரூத், மாரூத் மலக்குகளா?

396. ஸஜ்தா வசனங்கள் எத்தனை?

397. கப்ரில் கட்டடம் கட்டலாமா?

398. நபியும் ரசூலும் ஒன்றே!

399. பாலைவனக் கப்பல்

400. ஸஃபா, மர்வா

401. கொலையாளியை மன்னிக்கும் அதிகாரம்

402. பெண்களின் விவாகரத்து உரிமை

403. கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை

404. இத்தாவின் போது ஆண்களுடன் பேசுதல்

405. கணவனிழந்த பெண்களின் மறுமணம் 

406. கெடாமல் பாதுகாக்கும் தொழில் நுட்பம்

407. பன்றியை உண்ணத் தடை

408. மலைகள் உருவானது எப்போது?

409. அநியாயம் செய்யாதவர்களுக்கும் வேதனை உண்டா?

410. வறுமை நீங்கும் என்ற முன்னறிவிப்பு

411. குற்றம் செய்யாதவருக்குச் சிறைவாசம் ஏன்?

412. சூடேற்றப்பட்ட கற்கள்

413. அரபு மூலத்தில் பெரிய எழுத்து

414. முந்தைய வேதங்களுக்கு குர்ஆன் என்ற பெயர்

415. குளோனிங் சாத்தியமே!

416. ராட்சதப் பறவை

417. அனுமதியா? கட்டளையா?

418. பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாமா?

419. வான் மழையின் இரகசியம்

420. குர்ஆன் பாதுகாக்கப்பட்டது எப்படி?

421. விரிவடையும் பிரபஞ்சம்

422. சந்திரன் பிளந்தது

423. இரும்பு இறக்கப்பட்டதா?

424. இத்தா காலத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றக் கூடாது.

425. பூமியின் அடுக்குகள்

426. பொய்யின் பிறப்பிடம் எது?

427. அறுத்துப் பலியிடுதல் அல்லாஹ்வுக்கே!

428. குற்றவாளிகளின் இல்லம் என்பது எது?

429. ஆழ்கடலிலும்  அலைகள்  உள்ளன

430. எங்கிருந்தாலும் கஅபாவை நோக்கி

431. நிர்பந்தம் என்றால் என்ன?

432. இப்ராஹீம் நபி பொய் சொன்னது ஏன்?

433. பிற மதத்தினரின் வழிபாட்டுத் தலங்கள் 

434. இல்லிய்யீன், ஸிஜ்ஜீன்என்பது என்ன?

435. வசதியற்றவர்கள் திருமணம் செய்யலாமா?

436.   நீருக்குள் பிரசவம் 

437. ஆணா? பெண்ணா? என்று தீர்மாணிப்பது எது? 

438. ஜம்ஜம் நீரூற்று

439.ஊமைத் தன்மைக்குக் காரணம் என்ன 

440.வேறு கோள்களில் உயிரினங்கள்

441.உயிரற்றதில் இருந்து படைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள்

442.மன்னு ஸல்வா

443.ஸாபியீன்கள்

444.தூயஆவி மூலம் பலப்படுத்துதல்

445.வேதத்தை வியாபாரமாக்குதல்

446.மனிதன் சுமந்த அமானிதம் எது?
 
447.திருக்குர்ஆன் ஒரு இரவில் அருளப்பட்டதா?

448.ஈஸா நபியைப் பின்பற்றுவோர் யார்? 

449.முஸ்லிம்கள் மத்தியில் முபாஹலா செய்யலாமா? 

450.ஹாரூனின் சகோதரி என்றால் யார்? 

451.யஃஜுஜ், மஃஜுஜ் என்றால் யார்? 

452.எண்ணிச் சொல்லாதது ஏன்? 

453.சொர்க்கம் அழிக்கப்பட்டு பூமியில் மீண்டும் அமைக்கப்படும்

454.நடத்தைகெட்ட மனைவியைப் பிரிதல் 
 
455. பைபிளின் பார்வையில் பலியிட அழைத்துச் செல்லப்பட்டவர்  யார்?

456. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டாரா

457. பைபிளில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களைப் பற்றி முன்னறிவிப்பு

458. அலங்க்காரம் என்றால் என்ன?

459. இயேசு கடவுளின் குமாரரா

460. ஹிஜ்ரி ஆண்டு உண்டா?

461. ஸுஹுபும் கிதாபும் ஒன்றா?

462. பல்லாண்டுகள் உறங்க முடியுமா?

463. உணவுக்கு இறைவன் பொறுப்பு என்றால் பட்டிணிச் சாவு ஏன்?

464. இப்போதும் அபாபீல் பறவை வருமா?

465. தம்பதியர் ஒருவருக்கொருவர் ஆடை

466. எதிரிகளைக் குறைத்துக் காட்டியது ஏன்

467. யஹ்யா என்று யாரும் இருந்ததில்லை

468. சோதனைக்கு உட்பட்டு உண்மையை நிரூபித்தல்

469. நெருப்புக் குண்டத்துக்கு உரியோர் என்றால் யார்?

470. எறும்புகளுக்கும் அறிவு உண்டு

471. பாவிகளும் இறைவனை நெருங்கலாம்.

472. பெண்கள் முகத்தை மறைக்கக் கூடாது

473. இப்ராஹீம் நபி சிலைகளை உடைத்தது சரியா

474. தேனீக்களின் வழிஅறியும் திறன்

475. நோன்பு நோற்பது நல்லது

476. மனிதனை எந்த அளவுக்கு நம்பலாம்

477. மன அழுத்தத்துக்கு மாமருந்து

478. தாய்ப்பால் ஊட்டுவது கட்டாயக் கடமை

479. தொழுகையைக் களாவாக ஆக்கக் கூடாது

480. சபித்து குனூத் ஓதுவதற்குத் தடையா?

481. ஜிம்ஆ நேரத்தில் பிறர் மூலம் வியாபாரம் செய்யலாமா?

482. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வைப் பார்த்தார்களா?

483. மனிதன் 950 ஆண்டுகள் வாழ முடியுமா?

484. துன்பங்கள் ஏற்பட்டால் கலங்கக் கூடாது

485. தேவைகளற்ற இறைவனுக்கு வணக்கங்கள் எதற்காக?

486. உயிர்கள் இரு வகை

487. கருக்கலைப்பு குழந்தைக் கொலையாகுமா?

488. இறைவன் உருவமற்றவனா?

489.தெளிவான அரபுமொழியில் பிறமொழிச் சொற்கள் ஏன்?

490. அளவற்ற அருளாளன் மன்னிக்க மறுப்பதேன்?

491. பைபிள் தான் தவ்ராத் இஞ்சீலா?

492. குர்ஆன் ஜிப்ரீலின் கூற்றா அல்லாஹ்வின் கூற்றா

493.பாவம் செய்த முஹம்மதுவும் பாவம் செய்யாத இயேசுவும்

494.மாதவிடாய்ப் பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாமா?

495.சூனியத்த்தால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியாது

496. குகைவாசிகளின் எண்ணிக்கை சிலருக்குத் தெரியும் என்பதன் பொருள்

497. முஸ்லிமல்லாதவருக்காக பிரார்த்திக்கலாமா?

498. முன் செய்த நல்லறங்கள் நன்மைகளாக மாறும்.

499. 113, 114 அத்தியாயங்கள் சூனியம் குறித்து அருளப்பட்டதா?

500. முகத்தை மறைத்தல் நபியின் மனைவியருக்கு மட்டுமே!

501. முன்னோரைப் பின்பற்றலாமா?

502, பெண்ணுக்கு இரு இதயங்களா?

503. மனிதன் களிமண்ணால் படைக்கப்பட்டானா?

504. ஆதமின் பிள்ளைகள் உடன்பிறப்புகளைத் திருமணம் செய்தார்களா?

505. மீன்களை அறுக்காமல் உண்பது ஏன்?

506. மனிதன் படைக்கப்பட்டது பற்றி முரண்பட்டுப் பேசுவது ஏன்?

507. வானம் என்பது என்ன?

508. மீன் வயிற்றில் மனிதன் உயிருடன் இருக்க முடியுமா?

509. விடிவெள்ளியா? சப்தமிடும் நட்சத்திரங்களா?

 

November 21, 2013, 2:12 PM

439. ஊமைத்தன்மைக்குக் காரணம் என்ன

439. ஊமைத்தன்மைக்குக் காரணம் என்ன

காதுகளில் ஏற்படும் குறைபாடுகளால் செவிட்டுத் தன்மை ஏற்படும் என்பதையும், கண்களில் ஏற்படும் கோளாறுகளால் பார்வையில் கோளாறு ஏற்படும் என்பதையும் நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம்.

தொடர்ந்து படிக்க November 21, 2013, 2:04 PM

432. இப்ராஹீம் நபி பொய் சொன்னது ஏன்?

இப்ராஹீம் நபியவர்கள் தமது ஊரிலுள்ள வழிபாட்டுத் தலத்தில் சிறிய சிலைகளை உடைத்து விட்டு, பெரிய சிலையை மட்டும் உடைக்காமல் விட்டு விட்டார்கள். இப்ராஹீம் நபியை அவர்களது சமுதாயத்தினர் பிடித்து விசாரித்த போது, "பெரிய சிலை தான் உடைத்தது'' என்று கூறினார்கள். "சந்தேகமிருந்தால் உடைக்கப்பட்ட சிலைகளிடம் "உங்களை உடைத்தது யார்?' என்று கேட்டுப் பாருங்கள்'' எனவும் கூறினார்கள் என்று இவ்வசனத்தில் (21:63) கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படிக்க November 21, 2013, 2:02 PM

272. இறைவன் அனுமதித்ததைத் தடை செய்யக் கூடாது

272. இறைவன் அனுமதித்ததைத் தடை செய்யக் கூடாது

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது மனைவியின் திருப்தியை நாடி ஒரு பொருளை விலக்கிக் கொண்டதாக இவ்வசனத்தில் (66:1) கூறப்படுகிறது. இது குறித்த வரலாற்றுச் செய்தி இதுதான்:

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துணைவியார்) ஸைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களிடம் செல்லும்போது அங்கே தேன் சாப்பிட்டுவிட்டு, அவரிடம் தங்குவார்கள். நம்மில் எவரிடம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் முதலில் வருவார்களோ அவர், நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கருவேலம் பிசின் சாப்பிட்டீர்களா? உங்களிடமிருந்து, பிசினின் துர்வாடை வருகிறதே என்று கூறிட வேண்டும் என்று நானும் ஹஃப்ஸாவும் பேசி முடிவு செய்து கொண்டோம். (வழக்கம் போல் ஸைனபின் வீட்டிலிருந்து தேன் சாப்பிட்டுவிட்டு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வந்தபோது நாங்கள் பேசி வைத்திருந்த பிரகாரம் கூறினோம். அதற்கு அவர்கள், இல்லை (நான் பிசின் சாப்பிடவில்லை). ஸைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் அவர்களின் இல்லத்தில் தேன் குடித்து வந்தேன். (இனிமேல்) நான் ஒரு போதும் அதைக் குடிக்க மாட்டேன் என்று நான் சத்தியம் செய்கிறேன் என்று கூறினார்கள். மேலும் இது குறித்து எவரிடமும் தெரிவித்து விடாதே! என்றும் கூறினார்கள். (இது குறித்தே  66:1 வசனம் அருளப்பெற்றது.)

நூல் : புகாரி 4912, 6691

தேனை அல்லாஹ் அனுமதித்துள்ளான். அல்லாஹ் அனுமதித்த தேனை மனைவியரின் திருப்தியை நாடி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தம்மளவில் தடை செய்து கொண்டார்கள். இதைக் கண்டிக்கும் விதமாகவே இவ்வசனம் அருளப்பட்டது.

யாரும் இனிமேல் தேன் சாப்பிடக் கூடாது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கட்டளை பிறப்பித்தால் அது அல்லாஹ் அனுமதித்ததை தடை செய்வதாக ஆகும். மாறாக, தம் அளவில் இதைச் சாப்பிடுவதில்லை என்றுதான் நபியவர்கள் முடிவு செய்தார்கள். இது எப்படி அல்லாஹ் அனுமதித்ததை தடை செய்வதில் சேரும் என்ற சந்தேகம் ஏற்படலாம்.

ஒருவர் தமக்குப் பிடிக்காத உணவை விலக்கிக் கொண்டால் அது மார்க்கத்தில் குற்றமில்லை. ஆயினும் ஒரு உணவு அவருக்குப் பிடித்தமானதாக இருந்தும் அதை ஏதேனும் ஒரு காரணத்திற்காக தனக்குத் தானே தடை செய்து கொண்டால் அது குற்றமாகும். ஏனெனில் அல்லாஹ் அனுமதித்ததைத் தடை செய்யும் அம்சம் இதில் அடங்கியுள்ளது.

இந்த அடிப்படையில் தான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களை அல்லாஹ் இவ்வசனத்தின் மூலம் கண்டிக்கிறான்.

ஒன்றை அனுமதிப்பதும் தடை செய்வதும் அல்லாஹ்வின் தனி அதிகாரத்தில் உள்ளதாகும். அல்லாஹ் ஹலாலாக ஆக்கிய எதையும் அல்லாஹ்வின் தூதர் கூட ஹராமாக ஆக்க முடியாது. ஒட்டு மொத்தமாக ஹராமாக்காமல் தன்னளவில் கூட அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹராமாக ஆக்க முடியாது என்றால் மற்றவர்களுக்கு இந்த அதிகாரம் அறவே இல்லை என்பது உறுதி.

முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் உள்ள மார்க்க அறிஞர்கள் பலர், அல்லாஹ் ஹராமாக்காத பலவற்றை ஹராம் என்று அறிவிக்கிறார்கள். மக்களும் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள்.

உதாரணமாக நண்டு, சுறா, இரால், திமிங்கலம் உள்ளிட்ட கடல் வாழ் உயிரினங்கள் பலவற்றை ஹராம் என்று எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாமல் மார்க்கத் தீர்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அது மக்களால் ஏற்கவும்படுகிறது. இவர்களுக்கு இவ்வசனம் கடும் எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது.

அதுபோல் அரைக்கை சட்டை அணியக் கூடாது, பேன்ட் அணியக் கூடாது, கிராப் வைக்கக் கூடாது, ஆங்கிலம் படிக்கக் கூடாது என்பன போன்ற தீர்ப்புகளும் மார்க்கத்தின் பெயரால் வழங்கப்பட்டு அது மக்களால் ஏற்கப்பட்டது.

இவர்களுக்கும் இவ்வசனம் கடும் எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது. எந்த ஒன்றை ஹராம் என்று யார் சொல்வதாக இருந்தாலும் அதை அல்லாஹ்வோ, அவனது தூதரோ சொல்லி இருக்கிறார்களா என்று பார்க்க வேண்டும். அப்படி சொன்னதற்கு ஆதாரம் இல்லாவிட்டால் அது ஹராம் அல்ல என்ற முடிவுக்கு வருவது அவசியமாகும்.

இதைப் பற்றி அதிக விபரத்தை 186வது குறிப்பில் காணலாம்.

(குறிப்பு : இன்ஷா அல்லாஹ் 2015 ஜூனில் வெளியாகவுள்ள 14ஆம் பதிப்பின் படி மாற்றப்பட்டது.)

November 21, 2013, 1:57 PM

263. நபிகள் நாயகத்தின் விண்வெளிப் பயணம்

263. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் விண்வெளிப் பயணம்

ஒரு இரவில், மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என்ற மக்காவிலிருந்து, ஜெருஸலமில் உள்ள மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா வரை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களை அழைத்துச் சென்ற செய்தியை இவ்வசனத்தில் (17:1) அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

தொடர்ந்து படிக்க November 21, 2013, 1:53 PM

29. இரட்டை அர்த்தத்தில் நபியை அழைத்த நயவஞ்சகர்கள்

29. இரட்டை அர்த்தத்தில் நபியை அழைத்த நயவஞ்சகர்கள்

இவ்வசனங்களில் (2:104, 4:46) மார்க்க விஷயத்தில் இரட்டை அர்த்தம் தரும் வகையில் பேசக்கூடாது என்ற அறிவுரை அடங்கியுள்ளது.

தொடர்ந்து படிக்க November 21, 2013, 1:44 PM

492. குர்ஆன் ஜிப்ரீலின் கூற்றா? அல்லாஹ்வின் கூற்றா

492. குர்ஆன் ஜிப்ரீலின் கூற்றா? அல்லாஹ்வின் கூற்றா

திருக்குர்ஆன் ஜிப்ரீலின் சொல் என்ற கருத்து வரும் வகையில் இவ்வசனம் (81:19) அமைந்துள்ளது.

இது போன்ற கருத்து 2:97, 16:102, 19:64,26:193, 53:5 ஆகிய வசனங்களிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படிக்க November 20, 2013, 2:21 PM

491. பைபிள் தான் தவ்ராத், இஞ்சீலா?

491. பைபிள் தான் தவ்ராத், இஞ்சீலா?

முந்தைய சமுதாயத்துக்கு தவ்ராத் மற்றும் இஞ்சீல் வேதங்கள் அருளப்பட்டதாகவும், அந்த வேதங்கள் அன்றைய மக்களிடம் இருந்ததாகவும், திருக்குர்ஆன் அந்த வேதங்களை உண்மைப்படுத்துவதாகவும் இவ்வசனங்கள் (3:4, 3:48, 3:50, 3:65, 3:93, 5:43, 5:44, 5:46, 5:47, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157, 9:111, 48:29, 57:27, 61:6, 62:5) கூறுகின்றன.

தொடர்ந்து படிக்க November 20, 2013, 2:20 PM

490. அளவற்ற அருளாளன் மன்னிக்க மறுப்பதேன்?

490. அளவற்ற அருளாளன் மன்னிக்க மறுப்பதேன்?

இவ்வசனங்களில் (4:48, 4:116, 4:137, 4:169) சிலரை மன்னிக்கவே மாட்டேன் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

ஒரு பக்கம் தன்னை அளவற்ற அருளாளன் என்று சொல்கிறான். இன்னொரு பக்கம் சிலரை மன்னிக்க மாட்டேன் என்று கூறுகிறான். இது அளவற்ற அருளாளன் என்பதற்கு எதிராக உள்ளதே என்று இஸ்லாத்தில் குறை காணப்புகுந்தவர்கள் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.

அளவற்ற அருளாளன் என்பதன் பொருளை இவர்கள் அறியாததால் இப்படிக் கேட்கிறார்கள். அளவற்ற அருளாளன் என்பது போல் கடுமையாகத் தண்டிப்பவன் என்ற பண்பும் அல்லாஹ்வுக்கு உண்டு.

அளவற்ற அருளாளன் என்றால் யாருக்கு அவன் அருள் புரிய நாடுகிறானோ அவனுக்கு அளவில்லாமல் அருள் புரிவான் என்பது தான் பொருள்.

கடுமையாகத் தண்டிப்பவன் என்றால் யாரை அவன் தண்டிக்க விரும்புகிறானோ அவனைக் கடுமையாகத் தண்டிப்பவன் என்பது பொருளாகும்.

கடுமையாகத் தண்டிப்பவன் என்ற பண்பு உள்ளதால் நல்லவர்களைப் பிடித்து தண்டிப்பவன் என்று யாரும் பொருள் செய்ய மாட்டார்கள்.

அது போல் தான் அளவற்ற அருளாளன் என்றால் யாருக்கு அதற்கான தகுதி இல்லையோ அவர்களுக்கும் அருள் புரிவான் என்று புரிந்து கொள்ளக் கூடாது.

மேலும் அளவற்ற அருளாளன் என்றால் அதற்கான இலக்கணப்படி இருந்தால் தான் அது அளவற்ற அருள் எனப்படும். அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அது கையாலாகாத்தனமாகவும் ஏமாளித்தனமாகவும் தான் ஆகும். அளவற்ற அருளாக ஆகாது.

உதாரணமாக சில தந்தைமார்கள் பிள்ளைகளிடம் அளவற்ற அன்பு வைத்துள்ளார்கள் என்று நாம் சொல்வோம். 

அவர் தன் மக்களில் எவரையும், எந்தக் குற்றத்திற்காகவும், எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த வகையிலும் தண்டித்ததே இல்லை என்றால், இனியும் தண்டிக்கவே மாட்டார் என்றால் அவரை இரக்கம் உடையவர் என்று எவரும் கூற மாட்டார்கள். ஏமாளி என்றும், இளித்தவாயன் என்றும், கையாலாகாதவன் என்றும் அவர் குறிப்பிடப்படுவார்.

இறைவனின் அருட்கொடைகளையும், பாக்கியங்களையும் ஒவ்வொரு வினாடியும் அனுபவித்துக் கொண்டு அதற்கான நன்றியை இறைவனின் அடிமைகளுக்குச் செலுத்துவோரையும், அல்லாஹ் அளித்த பொருளையும், உறுப்புகளையும், அறிவையும், ஆற்றலையும் அல்லாஹ் விரும்பும் வழிகளில் பயன்படுத்த மறுப்போரையும் சில நாட்கள் விட்டு விடலாம். சில மாதங்கள் விட்டு விடலாம். சில ஆண்டுகள் விட்டு விடலாம்.எப்போதும் விட்டுவிட்டால் அது கையாலாகத்தனமாகவே ஆகும்.

அல்லாஹ்வை ஏற்று, அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்கி, அவனது கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தி வாழ்ந்தவர்கள் ''நாமும் இவர்களைப் போல் நம் இஷ்டத்திற்கு வாழ்ந்திருக்கலாமே! அதனால் ஒரு நஷ்டமும் ஏற்பட்டிருக்காதே'' என்று கருதும் அளவுக்கு அவர்களை எந்த விசாரணையும், தண்டனையுமின்றி, விட்டு வைத்தால் அதற்குப் பெயர் அருளும் அல்ல. அன்பும் அல்ல.

November 20, 2013, 2:20 PM

489. தெளிவான அரபுமொழியில் பிறமொழிச் சொற்கள் ஏன்?

489. தெளிவான அரபுமொழியில் பிறமொழிச் சொற்கள் ஏன்?

திருக்குர்ஆன் தெளிவான அரபுமொழியில் அருளப்பட்டதாக இவ்வசனங்கள் (12:2, 13:37, 16:103, 20:113, 26:195, 39:28, 41:3, 41:44, 42:7, 43:3, 46:12) கூறுகின்றன.

திருக்குர்ஆனில் பிறமொழிச் சொற்களும் இடம் பெற்று இருக்கும் போது தெளிவான அரபு மொழி என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்? என்று குர்ஆனில் குறை காணப் புகுந்தவர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

உலகில் உள்ள எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அதில் பிறமொழிச் சொற்கள் கலக்காமல் இருக்காது. பிறமொழிச் சொற்கள் கலப்பதால் அது வேறுமொழியாக ஆகாது. எந்த மொழியாக இருந்தாலும் பிறமொழிச் சொற்கள் கலக்காமல் இருக்க முடியாது.

பிறமொழி பேசும் மக்களின் பெயர்கள் பிறமொழியில் தான் அமைந்திருக்கும். அந்த மக்களின் பெயர்களை நாம் பயன்படுத்தும் போது அப்படியே தான் பயன்படுத்தியாக வேண்டும்.

அதுபோல் ஒரு பகுதியில் உற்பத்தியாகும் பொருள்கள் அல்லது தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் இன்னொரு மொழிபேசும் பகுதிக்குப் போகும் போது சில நேரங்களில் பிறமொழிப் பெயருடனே போய்ச் சேர்ந்து விடும். இட்லி எனும் உணவுப் பொருளை அறியாத பகுதிக்கு இட்லி அறிமுகமாகும் போது இட்லி என்ற பெயரிலேயே அறிமுகமாகி விடும். இது போன்ற காரணங்களாலும் பிறமொழிக் கலப்பில் இருந்து ஒரு மொழியும் தப்பிக்க முடியாது.

தெளிவான அரபுமொழி என்பதற்குப் பிற மொழிச் சொற்கள் கலப்பு இல்லாதது என்று பொருள் இல்லை. ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு இலக்கணமும் மரபுகளும் உள்ளன. அதைப் பேணி ஒருவன் பேசினால் அவன் தெளிவான மொழியில் பேசுகிறான் என்று சொல்வோம். அதை மீறினால் தெளிவான மொழியில் பேசுகிறான் என்று சொல்ல மாட்டோம்.

உதாரணமாக மக்கள் என்பதை மக்கள்கள் என்றும்,  பறவைகள் வந்தன என்பதை பறவைகள் வந்தது என்றும்,  அவன் வெட்டப்படுவான் என்பதை அவனை வெட்டப்படும் என்றும், செய்திகள் வாசிப்பவர் என்று சொல்லாமல் செய்திகள் வாசிப்பது என்றும் இன்னும் பல வகைகளிலும் மொழியைக் கொலை செய்கிறார்கள்.

அது போல் பேச்சு வழக்கில் பல சொற்களைச் சிதைத்தும் பேசுகிறார்கள். எங்கிருந்து வருகிறாய் என்பதை எங்கேந்து வர்ரே என்பது போல் ஏராளமான உதாரணங்கள் உள்ளன.

படிக்காத மக்களிடம் இது இன்னும் அதிக அளவில் இருக்கும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எழுதப்படிக்கத் தெரியாதவராக இருந்தும் திருக்குர்ஆனில் இது போல் கொச்சையான அரபுநடை காணப்படவில்லை. மொழிப்பண்டிதர்கள் பேணக் கூடிய அளவுக்கு திருக்குர்ஆன் இலக்கணத்தையும் மொழி மரபையும் பேணியுள்ளது. கொச்சையான நடை இதில் இல்லை. வார்த்தைகளைக் கடித்துக் குதறுதல் இல்லை.

இதைத்தான் தெளிவான அரபி என்று சொல்வார்கள்.

ஜார்ஜ் புஷ் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸில் துபாய் போனார் என்று ஒருவர் பேசினால் அதில் போனார் என்பதும் ஏர்லைன்ஸில் என்பதில் உள்ள இல் என்பதும் தவிர மற்ற அனைத்துமே வேற்று மொழிச்சொற்கள் தான். ஆனாலும் இதை நல்ல தமிழ் என்போம்.

நாமல் அனைவர்களும் கருணாநிதிட்டே முறையிடோனும் என்று ஒருவன் பேசினால் எல்லாமே தமிழ்ச் சொல்லாக இருந்தும் கொச்சைத் தமிழ் என்போம். இச்சொற்கள் தமிழாக இருந்தாலும் அது சிதைக்கப்பட்டு விட்டது தான் காரணம்.

தெளிவான அரபி, கொச்சையான அரபி என்பதும் இதுபோல் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எனவே திருக்குர்ஆன் தெளிவான அரபு மொழியில் உள்ளது என்பதில் கடுகளவும் ஐயம் இல்லை.

November 20, 2013, 2:19 PM

488. இறைவன் உருவமற்றவனா?

488. இறைவன் உருவமற்றவனா?

திருக்குர்ஆனின் பல வசனங்கள் அல்லாஹ்வின் பண்புகளைப் பற்றியும், இறைவனின் முக்கியமான இலக்கணம் பற்றியும் பேசுகின்றன.

அல்லாஹ் உருவமற்றவன் என்பது தான் இஸ்லாத்தின் கடவுள் கொள்கை என்று முஸ்லிமல்லாத மக்கள் நம்புகிறார்கள். முஸ்லிம்களில் பலரும் இவ்வாறுதான் நம்புகின்றனர்.

இறைவனை யாரும் பார்க்காததால் அவனை உருவமாக ஆக்கி முஸ்லிம்கள் வழிபடுவதில்லை என்ற கருத்தில் இப்படிக் கூறினால் அதில் தவறில்லை. ஆனால் இறைவன் என்றால் ஒன்றுமே இல்லாத சூனியம் என்ற கருத்தில் இப்படிக் கூறுவார்களானால் அது முற்றிலும் தவறாகும்.

திருக்குர்ஆனில் எந்த வசனத்திலும் இறைவன் உருவமற்றவன் என்று சொல்லப்படவே இல்லை. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் தமது பொன்மொழிகளில் இறைவன் உருவமற்றவன் என்று ஒருபோதும் கூறியதில்லை.

மாறாக இறைவனுக்கு உருவம் உண்டு கருத்தில் ஏராளமான வசனங்கள் குர்ஆனில் உள்ளன. நபிமொழிகளிலும் உள்ளன.

இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை என்ற இஸ்லாத்துக்கு எதிரான கருத்து இஸ்லாத்தின் பெயரால் மக்களிடம் புகுந்து விட்டதால் மக்களிடம் இறைவனைப் பற்றிய அச்சம் உரிய அளவுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது.

அல்லாஹ் என்றால் கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு சக்தி என்று சொல்வதால் ஒன்றுமில்லாத சூனியத்துக்கு நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மக்கள் மனதில் அவர்களையும் அறியாமல் வேரூன்றியுள்ளது.

இறைவன் தனக்கே உரிய உருவத்தில் இருக்கிறான். ஆனால் அந்த உருவம் எத்தகையது என்று நாம் சொல்ல முடியாது. மறுமையில் அவனை நாம் காணும்போது தான் அவனது உருவம் நம் கண்களுக்குத் தென்படும். இப்படித்தான் அல்லாஹ்வைப் பற்றி முஸ்லிம்கள் நம்ப வேண்டும்.

இதற்கு திருக்குர்ஆனில் ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன.

மறுமையில் நாம் அல்லாஹ்வைப் பார்ப்போம் என்று திருக்குர்ஆன் 2:46, 2:223, 2:249, 3:77, 6:31, 6:154, 10:7, 10:11, 10:15, 10:45, 11:29, 13:2, 18:105, 18:110, 29:5, 29:23, 30:8, 32:10, 33:44, 41:54, 75:23, ஆகிய வசனங்கள் கூறுகின்றன.

மறுமையில் இறைவனைக் காண முடியும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் கூறியுள்ளனர். (பார்க்க : புகாரி 554, 573, 806, 4581, 4851, 6574,7434, 7435, 7436, 7438, 7440)

மறுமையில் இறைவனைக் காண முடியும் என்பது இறைவனுக்கு உருவம் உண்டு என்பதற்கான சான்றாகும். உருவம் என்று ஒன்று இருந்தால் தான் கண்களால் அதைப் பார்க்க முடியும்.

இறைவன் அர்ஷ் எனும் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறான் என்றும் திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது. (பார்க்க : திருக்குர்ஆன் 7:54, 10:3, 13:2, 20:5, 25:59, 32:4, 57:4)

அல்லாஹ், அர்ஷு எனும் சிம்மாசனத்துக்குச் சொந்தக்காரன் என்று இவ்வசனங்கள் (9:129, 11:7, 17:42, 21:22, 22:86, 22:116, 27:26, 40:15, 43:82, 81:20, 85:15) கூறுகின்றன.

சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பது என்பதும் இறைவனுக்கு உருவம் உள்ளது என்பதற்கான சான்றாகும். உருவமே இல்லாவிட்டால் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பேச்சுக்கு இடமில்லை.

சிம்மாசனம் என்றால் அது அவனது அதிகாரத்தைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். அதற்கு நேரடிப் பொருள் கொள்ளக் கூடாது என்று சிலர் கூறுவது தவறாகும்.

ஏனெனில் இவ்வசனங்களில் (39:75, 40:7, 69:17) அர்ஷைச் சுமக்கும் வானவர்கள் உள்ளதாகவும் அர்ஷைச் சுற்றி இருந்து கொண்டு வானவர்கள் இறைவனைப் புகழ்கிறார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. வானவர்கள் சுமக்கும் ஒரு பொருளாகவே அர்ஷ் என்பது சொல்லப்படுகிறது என்பதை இதிலிருந்து அறியலாம்.

மறுமையில் மக்களை விசாரிக்க வானவர்கள் புடைசூழ இறைவன் வருவான் என்று 89:22 வசனம் கூறுகிறது.

மறுமையில் இறைவனின் காலில் முஸ்லிம்கள் விழுந்து பணிவார்கள் என்று 68:42 வசனமும், புகாரி 4919வது ஹதீஸும் கூறுகின்றன.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (நரகவாசிகள்) நரகத்தில் போடப்படுவார்கள். நரகம், இன்னும் அதிகம் இருக்கின்றதா? என்று கேட்கும். இறுதியில் அல்லாஹ் தனது பாதத்தை (அதில்) வைப்பான். அப்போது அது, போதும், போதும்” என்று கூறும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக புகாரி 4848, 4849 ஆகிய ஹதீஸ்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அல்லாஹ்வுக்குக் கால்கள் உள்ளதாக இதில் இருந்து தெரிகின்றது.

மறுமையில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட பின் ஒவ்வொருவரும் யாரை வணங்கினீர்களோ அவர்களுடன் செல்லுங்கள் என்று உத்தரவிடப்படும். அவர்களுடன் சென்று நரகத்தில் விழுவார்கள். அல்லாஹ்வை மட்டும் வணங்கிய மக்கள் மட்டும் தாங்கள் வணங்கிய அல்லாஹ்வை எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டு இருக்கும் போது அவர்களிடம் இறைவன் வருவான் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய செய்தி புகாரி 7440, 806வது ஹதீஸ்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மறுமையில் அல்லாஹ் சிலரைத் தனக்கு நெருக்கமாக அழைத்து  இரகசியமாக உரையாடுவான். அவன் செய்த ஒவ்வொரு பாவத்தையும் சுட்டிக்காட்டி இதைச் செய்தாயா என்று கேட்பான். அவர்கள் ஆம் என்பார்கள். இப்படி எல்லா பாவத்தையும் அவர்கள் ஒப்புக் கொண்டபின் உலகில் உனது பாவங்களை நான் மறைத்தது போல் இங்கும் மறைத்து மன்னித்து விட்டேன் என இறைவன் கூறுவான் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறியுள்ளனர். (பார்க்க : புகாரி 4685)

அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் உண்டு என்பதற்கு இதுவும் சான்றாகும்.

உலகம் அழிக்கப்படும் போது வானம் பூமி அல்லாஹ்வின் கைப்பிடிக்குள் அடங்கும் என்று 39:67 வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இறைவன் தன் கைப்பிடிக்குள் எப்படி அடக்குவான் என்று சைகை மூலம் விளக்கியுள்ளதாக முஸ்லிம் 7228, 7229வது ஹதீஸ்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

தவ்ராத் வேதத்தைக் தன் கைப்பட எழுதி மூஸா நபிக்கு அல்லாஹ் கொடுத்தான் என்று புகாரி 6614வது ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

கியாமத் நாளில் பூமி அல்லாஹ்வின் கையில் ஒரு ரொட்டியைப் போல் அடங்கிவிடும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளனர் என்று புகாரி 6520வது ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

மூமின்கள் அல்லாஹ்வின் வலது கைப்புறத்தில் இருப்பார்கள் என்று முஸ்லிம் 4825வது ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

முதல் மனிதர் ஆதமை தன் இருகைகளால் படைத்ததாக 38:75 வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

இது போல் ஏராளமான சான்றுகள் இறைவனுக்கு இரு கைகள் உள்ளதாகக் கூறுகின்றன.

தஜ்ஜால் என்பவன் தன்னை இறைவன் என்று கூறுவான். ஆனால் அவனது ஒரு கண் ஊனமாக இருக்கும். அவன் கூறுவதை நம்பாதீர்கள். உங்கள் இறைவன் கண் ஊனமானவன் அல்ல என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளனர். (பார்க்க : புகாரி 3057, 3337, 3440, 4403, 6173, 7127, 7131, 7407)

இறைவனுக்கு இரு கண்கள் உள்ளன என்பதை இதிலிருந்து அறியலாம்.

அல்லாஹ் மறுமையில் சிரிப்பான் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக புகாரி 7437, 3798, 6573 ஆகிய ஹதீஸ்கள் கூறுகின்றன.

அல்லாஹ் மூஸா நபியிடம் உரையாடியதாக 2:253, 4;164, 7;143, 7:144 ஆகிய வசனங்கள் கூறுகின்றன.

அல்லாஹ்வுக்கு வாய் உள்ளது என்பதற்கு இவை சான்றுகளாக உள்ளன.

இறைவன் கேட்பவன் பார்ப்பவன் என்று ஏராளமான வசனங்கள் கூறுகின்றன.

இவை அனைத்தும் இறைவனுக்குச் செவியும் கண்களும் உள்ளன என்பதற்கான சான்றுகளாக உள்ளன.

இதுபோல் எண்ணற்ற சான்றுகள் இருந்தும் சிலர் இதற்கு வேறு விளக்கம் கொடுத்துள்ளனர்.

இவர் எனது வலது கை என்றால் இந்த இடத்தில் வலது கைபோல் முக்கியமானவர் என்று தான் பொருள். இவர் எனக்குக் கண்ணாவார் என்றால் கண் போன்றவர் என்று தான் பொருள். அது போல் தான் அல்லாஹ் விஷயத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பண்புகள் குறித்தும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

இது இவர்களின் அறியாமையைக் காட்டுகிறது. பொதுவாக எந்தச் சொல்லாக இருந்தாலும் அதற்கு நேரடியான பொருள் தான் கொடுக்க வேண்டும். நேரடியான பொருள் கொடுக்க முடியாத போது தான் மாற்றுப் பொருள் கொடுக்க வேண்டும். மேற்கண்ட உதாரணங்களில் ஒருவன் இன்னொருவனுக்குக் கையாகவும் கண்ணாகவும் இருக்க முடியாது என்பதால் இங்கே வேறு பொருள் கொடுக்கிறோம்.

ஆனால் அவன் கையால் சாப்பிட்டான்; அவன் கை உடைந்தது; கண் சிகிச்சை செய்தான்; கண் விழித்தான் என்பன போன்ற ஆயிரக்கணக்கான சொற்களை நேரடிப் பொருளில் தான் புரிந்து கொள்கிறோம்.

அது போல் தான் அல்லாஹ்வைப் பற்றி பேசும் போது எந்த இடங்களில் நேரடிப் பொருள் கொள்ள முடியாதோ அந்த இடங்களில் மாற்றுப் பொருள் தான் கொடுக்க வேண்டும். இவை மிகவும் குறைவாகும். அது போன்ற இடங்களை 61வது குறிப்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளோம்.

நேரடிப் பொருள் கொள்ள முடியாத அந்த இடங்கள் தவிர மற்ற இடங்களில் நேரடிப்பொருளில் தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் வைக்கும் ஒரே சான்று அல்லாஹ்வைப் போல் எதுவும் இல்லை என்ற கருத்திலமைந்த வசனங்கள் தான். அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவனைப் போல் எதுவும் இல்லை என்ற வசனங்களுக்கு அது முரணாகி விடுமாம்.

இந்த வாதம் அறிவுடைய மக்களால் அடியோடு நிராகரிக்கப்பட வேண்டிய வாதமாகும்.

அல்லாஹ்வின் படைப்புகளில் உருவமுள்ளவையும் இருக்கின்றன.

உருவமில்லாதவையும் இருக்கின்றன.

காற்று வெளிச்சம், மின்சக்தி, வெப்பம், குளிர் போன்றவை உருவமற்றவையாக உள்ளன.

அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் உள்ளது என்று சொன்னால் அது படைப்பினங்களுக்கு ஒப்பாகிவிடும் என்ற வாதப்படி பார்த்தால் அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இல்லை என்றும் சொல்லக் கூடாது. அப்படிச் சொன்னால் உருவமற்றவைகளுக்கு அல்லாஹ்வை ஒப்பாக்கியதாக ஆகும்.

இதிலிருந்தே இவர்களின் வாதம் எந்த அளவு அபத்தமானது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் உள்ளது; ஆனால் அது படைப்பினங்களைப் போன்றதல்ல என்று சொன்னால் ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் எல்லாம் தெளிவாகி விடும்.

நாம் அப்படித்தான் சொல்கிறோம்.

அவனைப் போல் எதுவும் இல்லை.

திருக்குர்ஆன் 42:1

"அல்லாஹ் ஒருவன்'' என (முஹம்மதே!) கூறுவீராக!  அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை.

திருக்குர்ஆன் 112:1-4

ஆகிய வசனங்களைக் கவனத்தில் கொண்டு அல்லாஹ்வைப் போல் எதுவும் இல்லை என்று உறுதியாக நம்பிக்கை கொண்டு யாருக்கும் ஒப்பாகாத தனக்கே உரிய உருவத்துடன் அவன் இருக்கிறான் என்று நம்புவது தான் சரியான நம்பிக்கையாகும். திருக்குர்ஆன் மற்றும் நபிமொழிகளில் இருந்து கிடைக்கும் விளக்கம் இதுதான்.

November 20, 2013, 2:18 PM

487. கருக்கலைப்பு குழந்தைக் கொலையாகுமா?

487. கருக்கலைப்பு குழந்தைக் கொலையாகுமா?

இவ்வசனங்களில் (6:140, 6:151, 17:31, 60:12, 81:8,9) குழந்தைகளைக் கொல்லாதீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகளைக் கொல்லக் கூடாது என்பதன் நேரடிப் பொருள் எளிதாகப் புரிகிறது. ஆனால் குழந்தை பிறப்பதற்கு முன் கருவைக் கலைப்பது குழந்தைக் கொலையில் சேருமா என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

குழந்தைகளைக் கொல்லக் கூடாது என்ற வசனம் அருளப்பட்ட காலத்தில் கருவை அழிக்கும் தொழில் நுட்பம் இருக்கவில்லை. குழந்தையைப் பெற்ற பின்னர் கொல்வது தான் வழக்கமாக இருந்தது. இந்த வசனங்கள் இதைத் தான் நேரடியாகக் குறிக்கின்றன.

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் உயிர்கள் இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. உயிரை இயக்குவதற்கான உயிர் ஒரு வகை. உணர்வுகளை இயக்குவதற்கான உயிர் இன்னொரு வகை.

இது குறித்து விபரமாக அறிய 486வது குறிப்பைப் பார்க்கவும்.

கருவில் உருவாகும் குழந்தைக்கு உயிர் இருப்பதால் தான் அது வளர்கிறது; பல்வேறு நிலைகளை அடைகிறது. ஆனாலும் 120வது நாளில் தான் உயிர் ஊதப்படுகிறது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

உணர்வுடன் கூடிய உயிர் 120வது நாளில் தான் ஊதப்படுகிறது என்பதை இந்த நபிமொழி கூறுகிறது. (பார்க்க : புகாரி 3208, 3332, 6594, 7454)

120வது நாளில் தான் உயிர் ஊதப்படுகிறது என்றால் அதற்கு முன் அது மனிதக் கருவாக இருக்கவில்லை என்று தெரிகிறது. 120 நாட்களுக்கு முன்னர் உள்ள கருவைக் கலைத்தால் அது குழந்தையைக் கொன்ற குற்றமாக ஆகாது என்பதை இதில் இருந்து அறிந்து கொள்கிறோம்.

காண்டம் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தும் அதில் உள்ள இலட்சக்கணக்கான உயிரணுக்களைக் குழந்தையாக உருவாகாமல் நாம் தடுக்கிறோம். இது குழந்தையைக் கொன்றதாக ஆகாது. அது போல் அடுத்த மூன்று நிலைகளில் வளர்ச்சியடையும் போதும் கலைப்பது குழந்தையைக் கொன்றதாக ஆகாது.

ஆனால் மனிதர்கள் தமக்குக் கேடு விளைவிப்பவற்றைச் செய்யக் கூடாது என்று தடுக்கப்பட்டுள்ளனர். உருவான குழந்தையைக் கலைப்பது பெண்ணுக்கு பெரும் கேடு விளைவிக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளார்கள். அந்த வகையில் 120 நாட்களுக்கு முன்னுள்ள கருவை அழிப்பதும் தடுக்கப்பட்டதாகும். குழந்தையைக் கொல்வது என்ற அடிப்படையில் அல்ல. தாயின் உடல் நலனுக்குக் கேடு என்பதால் அது கூடாது.

உயிருக்கு ஆபத்து அல்லது தாயின் நலனுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றால் பெரிய தீங்கில் இருந்து தப்பிக்க சிறிய தீங்கைச் செய்யலாம் என்ற அடிப்படையில் அது குற்றமாகாது.

இது குறித்து மேலும் அறிய 296, 314, 486 ஆகிய குறிப்புகளைக் காண்க!

November 20, 2013, 2:17 PM

486. உயிர்கள் இரு வகை

486. உயிர்கள் இரு வகை

இவ்வசனத்தில் (39:42) மனிதன் மரணிக்கும் போதும், உறங்கும் போதும் உயிர்களை அல்லாஹ் கைப்பற்றுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதே கருத்து 6:60 வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

மரணிக்கும் போது இறைவன் உயிர்களைக் கைப்பற்றுகிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் தூக்கத்தின் போது உயிர்களைக் கைப்பற்றுவது நமக்குப் புரியவில்லை.

தூக்கத்தின் போது உயிர்களைக் கைப்பற்றினால் எப்படி மூச்சுவிட முடிகின்றது? எப்படி புரண்டு படுக்க முடிகிறது? எறும்பு கடித்தால் நம்மை அறியாமல் எப்படி தட்டி விட முடிகிறது? உண்ட உணவு எப்படி ஜீரணமாகிறது? இது போல் உடலில் பல இயக்கங்கள் நடைபெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த வகையில் பார்க்கும் போது தூங்குபவரின் உயிர் கைப்பற்றப்படவில்லை என்று தெரிகிறது.

அதே நேரத்தில் தூக்கத்தில் நாம் சிந்திப்பதில்லை. கவலைப்படுவதில்லை. திட்டமிடுவதில்லை. மனனம் செய்வதில்லை. இது போல் பல காரியங்கள் தூக்கத்தில் நடப்பதில்லை என்பதைக் கவனிக்கும் போது உயிர் இல்லை என்பது போல் இருக்கிறது.

இதிலிருந்து உயிர்கள் இரு வகைகளாக உள்ளன என்பது தெரிகிறது.

உயிரினத்தின் இயக்கத்துக்கான உயிர் ஒரு வகை.

மற்றொன்று உணர்வுகள் சம்மந்தப்பட்ட உயிர்.

நாம் தூங்கும் போது உயிரினத்தின் இயக்கத்துக்கான உயிர் நம்மை விட்டுப் பிரிவதில்லை. உணர்வுகளை இயக்குவதற்கான உயின் நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறது.

கருவில் உருவாகும் குழந்தைக்கு 120வது நாளில் உயிர் ஊதப்படுகிறது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளனர். (புகாரி 3208, 3332, 6594, 7454) இதுவும் உயிர்களில் இரு வகை உள்ளதை உறுதி செய்கிறது.

120 நாட்களுக்கு முன்னரும் கருவுக்கு உயிர் இருந்தது. உயிர் இருந்ததால் தான் அது மூன்று நிலைகளை அடைய முடிந்தது. வளர முடிந்தது.

உணர்வு சம்மந்தமான உயிர் 120வது நாளில் தான் ஊதப்படுகிறது என்பதும் அதற்கு முன் இருந்தது வேறு வகையான உயிர் என்பதும் இதில் இருந்து தெரிகிறது.

பின்வரும் திருக்குர்ஆன் வசனமும் இதைத் தெளிவாகக் கூறுகிறது.

பின்னர் விந்துத் துளியைக் கருவுற்ற சினைமுட்டையாக்கினோம். பின்னர் கருவுற்ற சினைமுட்டையைச் சதைத் துண்டாக ஆக்கினோம். சதைத் துண்டை எலும்பாக ஆக்கி எலும்புக்கு இறைச்சியையும் அணிவித்தோம். பின்னர் அதை வேறு படைப்பாக ஆக்கினோம். அழகிய படைப்பாளனாகிய அல்லாஹ் பாக்கியசாலியாவான்.

23:14திருக்குர்ஆன்

இது குறித்து மேலும் அறிய 296, 314, 487 ஆகிய குறிப்புகளைக் காண்க!

November 20, 2013, 2:15 PM

485. தேவைகளற்ற இறைவனுக்கு வணக்கங்கள் எதற்காக?

485. தேவைகளற்ற இறைவனுக்கு வணக்கங்கள் எதற்காக?

இவ்வசனங்களில் (2:263, 2:267, 3:97, 3:182, 4:131, 6:133, 10:68, 14:8, 22:64, 27:40, 29:6, 31:12, 31:26, 35:15, 39:7, 47:38, 57:24, 60:6, 64:6, 112:2) அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அல்லாஹ் எவ்விதத் தேவைகளுமற்றவன் என்பது இஸ்லாத்தின் முக்கியக் கோட்பாடாகும். தேவைகளுள்ளவன் கடவுளாக இருப்பதற்குத் தகுதியற்றவன் என்று இஸ்லாம் உறுதிபடக் கூறுகிறது.

கடவுள் தேவைகளற்றவன் என்பதை அறியாத காரணத்தால் தான் மதத்தின் பெயரால் மக்கள் ஏமாற்றப்படுகின்றனர்.

கடவுளுக்குக் காணிக்கைகள் செலுத்துவதற்கும், கடவுளை வழிபடுவதற்குக் கட்டணம் செலுத்துவதற்கும், உணவுகளையும் இன்னபிற பொருட்களையும் படையல் செய்வதற்கும் இதுவே காரணம். கடவுளுக்காக நாம் செலுத்தும் காணிக்கைகளை மனிதர்கள் தான் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டே இந்தத் தவறைச் செய்கின்றனர்.

அது போல் ஒரு மனிதன் தன்னை மதகுருவாக காட்டிக் கொண்டால் அவருக்குக் கடவுள் தன்மை இருப்பதாக நினைப்பதற்கும் கடவுள் தேவைகளற்றவன் என்பதை அறியாததே காரணமாகும்.

கடவுள் என்று கருதப்படும் மனிதன் சாப்பிடுவதையும், உறங்குவதையும் இன்னும் பல தேவைகள் அவனுக்கு இருப்பதையும் பார்த்த பிறகும் அவனைக் கடவுளாக நம்புவதற்குக் காரணம் கடவுள் தேவைகளற்றவன் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளாதது தான்.

இதுபோல் கடவுளின் பெயரைச் சொல்லி யாரும் ஏமாறாமல் இஸ்லாத்தின் இந்தக் கொள்கை காப்பாற்றுகிறது.

கடவுளுக்குத் தேவைகள் இல்லாவிட்டால் தன்னைத் தொழுமாறும், நோன்பு வைக்குமாறும் அல்லாஹ் கட்டளையிடுவது ஏன்? என்ற கேள்வி சிலருக்கு எழலாம்.

இறைவனைத் தொழ வேண்டும் எனவும், இறைவனுக்காக அறுத்துப் பலியிட வேண்டும் எனவும் இஸ்லாம் கூறுவதால் அல்லாஹ் தேவைகளுள்ளவன் என்று கருத முடியாது. இறைவனைத் தொழுவதில்லை என்று உலக மக்கள் அனைவரும் ஏகமனதாக முடிவு செய்தாலும் இறைவனுக்கு எந்தக் குறைவும் ஏற்படப் போவதில்லை.

இறைவனை அனைவரும் வணங்க வேண்டும் என்று ஏகமனதாகத் தீர்மானம் போட்டாலும் இறைவனது மதிப்பு இதனால் அதிகமாகி விடப் போவதில்லை. இந்தக் கருத்தில் நபிகள் நாயகத்தின் பொன்மொழியும் உள்ளது. (நூல்: முஸ்லிம் 4674)

தொழுகை உள்ளிட்ட வணக்கங்களை நிறைவேற்றுமாறு இறைவன் கட்டளையிடுவது அவனுக்கு அது தேவை என்பதற்காக அல்ல. மாறாக, நிறைவேற்றும் மனிதனின் நன்மைக்காகவே.

இன்னொருவரின் நன்மைக்காக அவரை ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுமாறு நாம் கூறினால் நமக்கு அந்தக் காரியத்தின் பால் தேவையுள்ளது என்று எடுத்துக் கொள்ள மாட்டோம்.

ஒருவன் தனது மகன் பரீட்சையில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறான். போட்டிகளில் அவன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஆர்வமூட்டுகிறான். இவை அவனது தேவைக்காக அல்ல. மாறாக அவனது மகனின் நன்மைக்காகவே இவ்வாறு வலியுறுத்துகிறான்.

'மகன் நல்ல நிலையில் இருந்தால் நம்மை நன்றாகக் கவனிப்பான்' என்ற எதிர்பார்ப்பாவது இதில் மறைந்து நிற்கும்.

அல்லாஹ், நம்மிடம் எதிர்பார்க்கும் வணக்க வழிபாடுகளில் இது போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் கூட கிடையாது. எனவே, நமது நன்மைக்காக இடப்படும் கட்டளைகளை கட்டளை பிறப்பித்தவனின் தேவைக்காக இடப்பட்ட கட்டளை என்று கருதுவது தவறாகும்.

November 20, 2013, 2:15 PM

484. துன்பங்கள் ஏற்பட்டால் கலங்கக் கூடாது

484. துன்பங்கள் ஏற்பட்டால் கலங்கக் கூடாது

இவ்வசனங்களில் (2:124, 2:155, 2:249, 3:152, 3:154, 5:41, 5:48, 5:94, 6:53, 6:165, 7:163, 7:168, 9:126, 11:7, 16:92, 18:7, 20:40, 20:85, 20:90, 20:131, 21:35, 21:111, 22:11, 23:30, 25:20, 27:40, 27:47, 29:3, 33:11, 38:24, 38:34, 39:49, 44:17, 44:33, 47:4, 47:31, 54:27, 60:5, 64:15, 67:2, 68:17, 72:17, 74:31, 76:2, 89:15, 89:16) உலகில் மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பாக்கியங்களும், சிரமங்களும் ஒரு பரீட்சை என்று கூறப்படுகிறது.

இறைநம்பிக்கையாளர்களுக்கும் இறைநம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கும் ஏற்படும் பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு இதன் மூலம் தீர்வு சொல்லப்பட்டுள்ளது.

கெட்டவர்கள் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதையும் சில நல்லவர்கள் கஷ்டப்படுவதையும் பார்க்கும் போது கடவுள் என்று ஒருவன் இருந்தால் இப்படி நடக்குமா என்ற குழப்பம் சிலருக்கு உள்ளது.

எவ்விதப் பாவமும் செய்யாதவர்கள் பிறக்கும் போதே பல்வேறு ஊனங்களுடன் பிறக்கின்றனர். ஒரு பாவமும் அறியாதவர்களுக்கு ஏன் இந்த நிலை என்ற குழப்பம் சிலருக்கு உள்ளது.

இஸ்லாம் இந்தக் குழப்பத்தைத் தீர்க்கும் வகையில் தெளிவான கொள்கையைக் கொண்டுள்ளது.

மனிதன் இவ்வுலகில் எப்படி வாழ்கிறான் என்று சோதித்துப் பார்ப்பதற்காகவே மனிதனை அல்லாஹ் படைத்துள்ளான்.

மனிதன் மரணித்த பிறகு மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவான். அப்போதுதான் மனிதன் தனது நல்லறங்களுக்கான பரிசுகளைப் பெறுவான். கெட்டவன் தனது கெட்ட செயல்களுக்கான தண்டனைகளையும் பெறுவான்.

இவ்வுலகம் பரீட்சைக் கூடமாக உள்ளதால் இங்கு கெட்டவர்கள் சிலர் நல்வாழ்வு வாழ்வதையும் நல்லவர்கள் சிலர் சிரமப்படுவதையும் கண்டு ஏமாந்துவிடக் கூடாது என்று இஸ்லாம் கூறுகின்றது.

ஏனெனில் எல்லா மனிதர்களையும் அல்லாஹ் சோதிக்கிறான். அனைவரையும் ஒரே மாதிரியாகச் சோதிக்காமல் பல்வேறு வகைகளில் சோதிக்கிறான்.

நூறு சதவிதம் ஒருவருக்கு இன்பங்களை வாரிவழங்கி ஒரு சதவிகிதம் கூட அவருக்குத் துன்பம் இல்லாமல் இருந்தால் அப்போது தான் மேற்கண்ட குழப்பங்கள் ஏற்படுவதில் பொருளிருக்கும்.

ஆனால் எந்த மனிதனுக்கும் அல்லாஹ் எல்லா இன்பங்களையும் வழங்கவே இல்லை. ஒரு துன்பம் கூட இல்லாத ஒரு மனிதனும் உலகில் இல்லை.

எந்தப் பாக்கியம் ஒருவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டாலும் அவரை நாம் உற்று நோக்கினால் அவருக்குக் கொடுக்கப்படாத பல பாக்கியங்கள் நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

வறுமை, நோய், அழகின்மை, உடல் வலுவின்மை, குழந்தைப்பேறு இன்மை, வலிமையானவர்களின் அடக்குமுறைகளுக்கு ஆளாகுதல், தீர்க்க முடியாத கடன், பொருத்தமில்லாத வாழ்க்கைத்துணை, தறுதலைப் பிள்ளைகள், நெருக்கமானவர்களின் மரணம், உடல் ஊனம், நினைவாற்றல் குறைவு, சிந்தனைத் திறன் குறைவு, படிப்பறிவு இல்லாமை இப்படி ஆயிரமாயிரம் குறைகள் மனிதர்களுக்கு உள்ளன.

ஒருவருக்கு இறைவன் வறுமை மற்றும் நோயைக் கொடுத்திருக்கலாம்.

ஆனால் செல்வமும், ஆரோக்கியமும் உள்ளவருக்கு வேறு ஏதேனும் குறைகள் இருக்கும். அவருக்குப் பொருத்தமில்லாத மனைவியையோ, மக்களையோ இறைவன் கொடுத்திருப்பான். அல்லது வேறு ஏதேனும் குறைகளைக் கொடுத்திருப்பான்.

இன்பங்களைக் கொடுத்தாலும் அப்போது மனிதன் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்று பரீட்சிப்பது தான் நோக்கம். துன்பங்களைக் கொடுத்தாலும் அதுவும் பரீட்சைதான்.

சோதிக்கும் வகையில் நமக்கு அதிகமான கஷ்டத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கும் போது அதைச் சகித்துக் கொண்டால் நாம் பட்ட கஷ்டங்களுக்கான பலனை மறுமையில் குறைவின்றி அல்லாஹ் வழங்குவான். நல்லவனாக வாழ்வதால் நமக்கு இழப்பு ஏதும் இல்லை; மறுமையில் நமக்கு மாபெரும் பரிசுகள் காத்துக் கிடக்கின்றன என்று நம்பும்போது நல்லவனாக வாழ்வதற்கான உறுதி அதிகரிக்கும்.

இந்த உலகில் நல்லவனாக வாழும்போது சிரமங்கள் ஏற்பட்டால் நல்லவனாக வாழ்ந்ததற்கான பரிசை இன்னொரு உலகத்தில் நாம் பெறப்போகிறோம். இவ்வுலகத்தில் சொகுசாக வாழ்வதற்காக நெறிமுறைகளை மீறினால் அதற்கான தண்டனையை நாம் இன்னொரு உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கை நம்மைத் தடம் புரளாமல் காப்பாற்றும்.

இது பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தெளிவான அறிவுரைகளைக் கூறியுள்ளனர்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :

யாருக்கு அல்லாஹ் நன்மையை நாடுகின்றானோ அவரைச் சோதனைக்கு உள்ளாக்குகின்றான். (புகாரி 5645)

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :

ஒரு முஸ்லிமைத் தைக்கும் முள் உள்பட அவருக்கு நேரிடும் துன்பம், நோய், துக்கம், கவலை, தொல்லை, மனவேதனை ஆகிய எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவருடைய பாவங்களிலிருந்து சிலவற்றை அல்லாஹ் மன்னிக்காமல் இருப்பதில்லை. (புகாரி 5642)

அதாஉ பின் அபீரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது :

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "சொர்க்கவாசியான ஒரு பெண்மணியை உங்களுக்குக் காட்டட்டுமா?'' என்று கேட்டார்கள். நான், "ஆம்; (காட்டுங்கள்)'' என்று சொன்னேன். அவர்கள், இந்தக் கறுப்பு நிறப் பெண்மணி தாம் அவர். இவர் (ஒரு நாள்) நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் வலிப்பு நோயால் (அடிக்கடி) பாதிக்கப்படுகிறேன். அப்போது என் (உடலிலிருந்து ஆடை விலகி) உடல் திறந்து கொள்கின்றது. ஆகவே, எனக்காக அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்றார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், "நீ நினைத்தால் பொறுமையாக இருக்கலாம். (இதற்குப் பதிலாக) உனக்குச் சொர்க்கம் கிடைக்கும். நீ விரும்பினால் உனக்குக் குணமளிக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் நான் பிரார்த்திக்கிறேன்'' என்று சொன்னார்கள். இந்தப் பெண்மணி, "நான் பொறுமையாகவே இருந்து விடுகிறேன். ஆனால், (வலிப்பு வரும்போது ஆடை விலகி) என் உடல் திறந்து கொள்கிறது. அப்படித் திறந்து கொள்ளாமல் இருக்க அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று சொன்னார். அவ்வாறே நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அப்பெண்ணுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். (நூல் : புகாரி 5652)

ஒரு முஸ்லிம் சொர்க்கத்துக்குச் செல்ல நல்லறங்கள் காரணமாக அமைவது போல் துன்பங்களைச் சகித்துக் கொள்வதும் சொர்க்கம் செல்வதற்கான காரணமாக அமைந்துள்ளது என்பதற்கு இந்த நபிமொழி சான்றாக அமைந்துள்ளது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :

அல்லாஹ் கூறுகிறான் : நான் என் அடியானை, அவனுக்கு விருப்பமான இரு பொருட்களை (கண்களைப் பறித்து)க் கொண்டு சோதித்து, அவன் அதைப் பொறுத்துக் கொண்டால், அவற்றுக்குப் பதிலாக சொர்க்கத்தை நான் அவனுக்கு வழங்குவேன். (நூல் : புகாரி 5653)

இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் தந்த செல்வங்களை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குக் கண் மிகவும் அவசியமாகும். கண்ணிருப்பதால்தான் அதிகம் செலவு செய்கிறோம். நாம் அழகான ஆடை வாங்குகிறோம்; அழகான வீட்டை வாங்குகிறோம். எல்லாப் பொருளையும் அழகானவையாகத் தேர்ந்தெடுத்து வாங்குவதற்குக் காரணம் கண்கள்தான்.

இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் மற்றவர்களுக்கு இருப்பது போல் நமக்கு இல்லாமல் போய் விட்டால் நாம் அடையும் துன்பம் கொஞ்சமல்ல. கண்களை இழந்து விட்டாலும் அதனைச் சகித்துக் கொண்டு ஒழுங்காக வாழ்ந்தால் அதற்காக இறைவன் சொர்க்கத்தைத் தருகிறான்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :

இறை நம்பிக்கையாளரின் நிலையைக் கண்டு நான் வியப்படைகிறேன். அவரது (வாழ்வின்) அனைத்து அம்சங்களும் (அவருக்கு) நன்மையாகவே அமைகின்றன. இறை நம்பிக்கையாளருக்கு அல்லாமல் வேறெவருக்கும் இது கிட்டுவதில்லை. அவருக்கு ஏதேனும் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டால், அவர் நன்றி செலுத்துகிறார். அது அவருக்கு நன்மையாக அமைகிறது. அவருக்கு ஏதேனும் துயரம் நேர்ந்தால், அவர் பொறுமை காக்கிறார். அதுவும் அவருக்கு நன்மையாக அமைந்து விடுகிறது. (நூல் : முஸ்லிம் 7692)

ஓரளவு அச்சத்தாலும், பசியாலும் செல்வங்கள், உயிர்கள், மற்றும் பலன்களைச் சேதப்படுத்தியும் உங்களைச் சோதிப்போம். பொறுத்துக் கொண்டோருக்கு நற்செய்தி கூறுவீராக! (திருக்குர்ஆன் 2:155)

சஅது (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் :

நான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதரே! மக்களில் அதிகமாகச் சோதிக்கப்பட்டவர்கள் யார்?'' என்று கேட்டேன். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) "நபிமார்கள்; பிறகு அவர்களைப் போன்றவர்கள்; பிறகு அவர்களைப் போன்றவர்கள். ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய மார்க்கப் பிடிப்பின் அளவிற்குச் சோதிக்கப்படுவான். அவனுடைய மார்க்கப் பிடிப்பு உறுதியாக இருந்தால் அவனுடைய சோதனைகள் அதிகரிக்கப்படும். அவனுடைய மார்க்கப் பிடிப்பு உறுதியற்றதாக இருந்தால் அவனுடைய மார்க்கப் பிடிப்பின் அளவிற்கு அவன் சோதிக்கப்படுவான். ஒரு அடியான் பூமியில் நடமாடிக் கொண்டிருக்கும் காலமெல்லாம் அவன் மீது எந்தப் பாவங்களும் இல்லாமல் ஆகின்ற வரை அவனை விட்டும் சோதனைகள் நீங்காமலேயே இருக்கும்'' என்று கூறினார்கள்.

நூல் : திர்மிதி 2322

இந்த உண்மைகளைப் புரிந்து கொண்டால் இறைவன் யாருக்கும் அநியாயம் செய்யவில்லை. நமக்குச் சில குறைகள் இருப்பது போல் மற்றவர்களுக்கும் வேறு குறைகள் உள்ளன. நமக்கு மற்றவர்களை விட அதிகமான குறைகள் இருப்பதாக நமக்குத் தோன்றினால் அதற்காகவும் மறுமையில் பரிசுகள் உள்ளன என்ற நம்பிக்கை நமக்கு மனஅமைதி அளிக்கும்.

மேலும் இன்னொரு காரணத்தினாலும் மனிதர்களுக்கு இறைவன் குறைகளை வைத்துள்ளான்.

இந்த உலகம் சீராக இயங்க வேண்டுமானால் குறைகளையும், நிறைகளையும் பலருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும்.

எல்லோருக்கும் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் யாரும் வேலைக்குப் போக மாட்டோம். நமது நிலத்தை நாமே உழுது பயிரிட சக்தி பெறவும் மாட்டோம். அனைவரும் சோத்துக்கு இல்லாமல் செத்து விடுவோம்.

இதனால் தான் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான குறையையும், நிறையையும் வழங்கி இறைவன் கருணை புரிந்துள்ளான்.

நோயாளியைக் கொண்டு மருத்துவரின் வாழ்க்கை ஓடுகிறது. மருத்துவரின் மூலம் வியாபாரியின் வாழ்க்கை ஓடுகிறது. வியாபாரியின் மூலம் விவசாயி, மற்றும் தயாரிப்பாளர்களின் வாழ்க்கை ஓடுகிறது. இத்தகைய சங்கிலித் தொடர் மூலம் உலகம் இயங்குவதற்காகத் தான் இறைவன் இவ்வாறு செய்துள்ளான்.

November 20, 2013, 2:14 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top